Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!
Şugün doglanlar
Yusup_Durdyyev (16-ýaş) akja (21-ýaş)
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan

Sorag.#4

+1
Ilkinji soyguliniz bln hacan tanyshdynyz we nc yyl soyusuniz?...dowamy...

Sorag.#3

+2
Soymek gowmy ya soyulmek?...dowamy...

Sorag.#2

+2
Gyz bilen oglanyn arasynda dostluk bolup bilyami?...dowamy...

Sorag.#1

+3
Gyz bilen oglanyn arasyndaky SOYGI name?...dowamy...

Gizlin söýgim #3

+13
Gizlin söýgim #3-nji bölüm Ýöne biziň, didarlaşyp, hergün bir-biregi görmegimiz hem kän uzak wagt bolmady... Indi men ol gyza doly tabynlykda, esiri bolupdym. Ol gyz bilen biziň soňky geçen gaýgyly günlerimizde, penjireden düşýän günüň şöhlesini, söýgimiň gözüni gamaşdyrmana derek, düşýän günüň nuryna seredip hyýal sürüp oturýadyk. A bu dymyşlyk söýgimizden, 6 aý ozalky Leýli, 6 aý ozalky Pälwan, sähelçeden ýokdy. O...dowamy...

ÝOGSA

+2
Kalbyma şeýle bir ýara salypsyň, Peýdasy ýok indi näçe aýtsaňam, Ahmyrly, dünýäniň toryndan çykyp Parhy ýokdur, indi yza gaýtsaňam Tyg düşen kalbymda saňa orun ýok, Yşkyň derýasyna gaýyksyz atdyň, Seni söýüp, seni apalap ýörkäm, Duýgymyň gapysyn ümsümje ýapdyň. Çabalandym yşkyň düýpsüz deňzinde, Şol pursat bagtyma basypdyň nogta, Menden artyk söýen ýaryň barmydy?! Özgeden kemem-ä söýmändim ýogsa. Gurbanm...dowamy...

Sorag? Söýgi näme?

+4
Söýgi näme Nähili pikir edýärsiňiz söýgi näme?We ol çynmy Hakyky söýgi barmyka? Öz pikirleriňizi teswirlerde ýazmagyňyzy haýyşt edýärin....dowamy...

Belki sen ýene-de gaýdyp gelersiñ

+5
Giden ýollaryňa nazarym dikip, Belki, sen ýene-de gaýdyp gelersiň?! Hyýalym-da senli arzuwy ekip. Belki, sen ýene-de gaýdyp gelersiň?! Kerwen gurap gije girýäň, düýşüme, Elim barmaz gol urmaga işime. Bu bolşuma ýöne däldir keýpine. Belki, sen ýene-de gaýdyp gelersiň?! Sensiz günleň ahy bilen göreşýän, Gazap daraýan men hetdimden aşýan, Men saňa garaşýan, saňa garaşýan, Belki, sen ýene-de gaýdyp gelersiň?! Çäresiz halym...dowamy...

Her ýana

+2
Ýarsyzlykdan ýaman iş ýok, Göz salyp gezsem her ýana. Ýa, ýaradan, bir ýar bergil, Köp muşakgat degdi jana. Bir ýar bergil etli-ganly, Köňli giň, göwsi meýdanly, Dil bilen, akly kemally, Ýüzi hem bolsun görkana. Gadyr bilenden daş etme, Nägadyra ýoldaş etme, Til bilmez bela duş etme, Sada dil bolsun – türkana. Keremiň güçlüdir, görgül, Diýr sen: “Doga kyl, el gergil”. Ne berseň, tizräk bergil, Ygty...dowamy...

Bu derdi

+2
Keşt eýledim, gezdim yşkyň dagynda, Ne beladyr, kimse çeker bu derdi. Yşk dagyn assalar gögüň boýnundan, Gök titreýip, çeke bilmez bu derdi. Yşk eser etmese, ýanmaz çyraglar, Yşka düşse, guşlar eňrär, gurt aglar, Egiler haýbatly, kuwwatly daglar, Daşlar erip, çeke bilmez bu derdi. Kimdir yşkyň ýükün çeken merdana, Pelek gördi, gorkup düşdi gerdana, Zemin jünbüş eýläp, geldi lerzana, Çöller, düzler çeke bi...dowamy...

Yssyja goshgyjk

+8
Batyr borun her mahal Iller name diysede Wepaly bolaý sahel Erkin ozge alsada Perkaña etmay gahar Azap elleñ duysada Meñ dunyamde bir şaher Assa gownim galsada Arada bir soraga Gulak goyman gurledin Adalatsyz jogabyñ Maña diyrsiñ diymedim Yakyn saydym gunahim soydum emma soymediñ Menden basgasy ahyñ dinlarmika gozlegin Sen Melikam men Şahyñ saysam ozun dozmedin Sen dunyamde pasyldyñ menam seniñ aşygyñ Paslyñ neri Bahard...dowamy...

JellyBean Happy birthday!

+2
Doglan gunun bilen gutlayas!Uzak yasha,janyn sag bolsun!!!🎂🎂🎂🎂🎂...dowamy...

Gizlin söýgim #2

+12
Gizlin söýgim #2-nji bölüm Aradan 3 aý geçdi... Dostlarmyz, synpdaşlarmyz bilen oturşlyk(üýşmeleň) etdik. Üýşmeleňe ikimiz hem bardyk. Baranymyzda hem hiçkim bilen gürleşmän çet gyra geçip, telefonda SMSleşip oturdyk SMS-de şeýledi: Men: gelää, ýanyma Leýli Leýli: ýok oglanlar bara ýanyňda, sen gel ýanyma Pälwan Men: ýoklaa, gyzlar dolaaa. gel bolmasa addelni ýere geçip oturaly biz Leýli: ýok olam bolmaýa, hemmesi de...dowamy...

Gizlin söýgim #1

+12
Gizlin söýgim #1-nji bölüm Salam. Men Pälwan. Bu wakany ýazmagymyň sebäbi meni içki duýgularym öz erkime goýmady we derdimi sizler bilen paýlaşasym geldi. Waka aslynda men 7 ýaşymda başlapdy. Ilkinji gezek mekdep gapysyndan ädemde bir enaýy gyza, mende dörän söýgidi. Ol gyz şeýlebir gowydy, şeýlebir peridi. Gören adamy, gören oglany däliretjegine gep-söz ýokdy. Hergün mekdepe şol gyz diýip gatnaýadym. Aradan ençe wagt ge...dowamy...

Ilkinji bolmak

+10
Hemme kishi diyen yaly ilkinji bolmak isleyar "ilkinji soygi","ilkinji posa".... Elbetde ilkinji gechijidir.. Eye bolan ilkinji zadynyzyn haysysy sizinki shuwagt??? Elbetde hichkimin halamayan "sonky"-da yagday gaty uytgeshikdir. Ondan gechyani yokdur. Tolgunyp elinizin ayasy derlap tutan "eller" bilen dal, Ynanyp gaty guychli tutan "sonky" el bilen giryarsiniz mazara... "ilkinji" bolup yok bolmakmy ya-da "sonky" bolup s...dowamy...

👉 Ýakynda 👈

+3
Ähliňize salam dostlar! Ýakynda saýtymyzda onlaýn bolup pul gazanmak mümkinçiligi dörediler?! Ol nähili bolarka diýýäňizmi?! Ol şeýle bolýa: siz saýtda 24 sagat Onlaýn bolsaňyz, bellibir möçberde pul gazanyp bilýäňiz. Ýagny saýt hasabyna, ýa-da telefon begliňize geçirdip alyp bilýäňiz! Häzir bolsa aktiwligi elden bermäliň dostlar! Dostlarňyzy saýtymyza çagyryň! Täze ulanyjylary saýta getirip hem gowuja pul gazanmagyňyz...dowamy...

Yenede sorag 8

+1
Mekdepdi mugallymdan in gyzykly yatdan chykmajak kayinjini aydyp beriany.we mugallymynyz bln in yatdan chykmajak wagty aydyp berin...dowamy...

SMS

+9
Ine saňa ýene-de bir sms, "Altyn asyr" büdretmänjik ýetirer, Bagyşla gijräk ýazanym üçin, Uklan bolsaň bytnamanjyk ýatyber. Ertir oka, ýa birigün parhy ýok, Geçirmeseň bolýar ony duşuňdan, Emma bir bisähet baran hat üçin, Galma süýji uky, süýji düýşüňden. Ahyr bir gün wagt tapyp okasaň, "Ýalta" diýme on iki harp kemledim, "Sen meni söýýäňmi?" diýen soragy, Aýdyp bilmän SMS-e jemlendim. Utanjaňlyk dillerimi baglaýar, Gö...dowamy...

Bagt name?

+5
Sähetli gün dünÿä inseñ, Onki synañ sagdyn bolup, Ene süÿdün doÿup emseñ, hem ulalsañ oÿnap-gülüp, Šu - Bagt dälmidir! Ösüp-ulalsañ akylly, Okap bilseñ, ÿazyp bilseñ. Jaÿyñ bolsa jaÿ šekilli, Myhman barsañ, myhman alsañ Šu - Bagt dälmidir! Diÿjek sözüñ diÿip bilseñ, Çekinmäge śert bolmasa. Söÿjek gyzyñ söÿüp bilseñ, Šondan özge dert bolmasa, Šu - Bagt dälmidir! Tanyšlardan dost tutunsañ, Bir-birekde ÿalñyšmasañ. Dost w...dowamy...

"Geçen geçdi..."

+7
Geçeni ýatlap, geçmişiň hyýalynda gezmek, geçmişi yzyna dolajak bolmak, öten günüň hesretine gyýlyp ýörmek akmaklyk we dälilikdir, erk-islegiňe tagna salyp, oňa kast etmekdir, häzirki durmuşyň ýoguna ýanmakdyr. Akyldarlar geçmişiň hasap depderini düýrleýärler hem-de ol hakda söhbet etjek bolmaýarlar. Ony ebedilik unutganlyk zyndanyna, açary ýitirilen gulpuň aňyrsyna oklaýarlar.Perwaýsyzlyk türmesinde goluny, aýagyny berk...dowamy...
<< 1 2 3 4 ... 49 >>
Mowzuklar: 968

Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021