Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!
Şugün doglanlar
Yusup_Durdyyev (16-ýaş) akja (21-ýaş)
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan

Hökman jogaplayyn

+1
Durmusynyzda geçiren in ajy guniniz haysy we name sebapden. Soramak hakym dal yone mumkin bolsa bilmek isleyan....dowamy...

Yurekdeshe

+6
Bu garaýysh,bu atashlar, Ynanmarsyñ,juda tanysh, Ichiñ dõkdûñ,gyssamadym Araçãgmiz birje garysh. Señ bu gije yatmajagñy, Aglajagñam bilyan hazir, Hiç zada erkim yetenok, Kõmege ylgajak,náler. Unudasyñ geler bir gûn, Yone chykmarsyñ yatdan, Sôygûniñ adaty sheyle, Diñe ot doreyar otdan Seni bagta meñzederler, Ot bolyandyr ichi merdiñ Syryñy syrlygna saklap, Soñam sessiz ichigersiñ. Dûshùn.Diñle hemem ynan, Baglar ÿazda...dowamy...

Diňe pul, bu dunýani saklaýan

+5
Doglaňdan gowek ene, gowegin kesdim diýip pulyň alsa Sadiga gatnanyň üçin terbiýeçi puluň alsa, Mekdebe gatnanyň üçin mugallymlar puluň alsa, Işe girjek bolsaň başlyk puluň alsa, Bir ýerik gitjek bolsaň,maşynyna mundireni üçin şofer pulyň alsa, Söýýan,köýýän diýip her baýramçylygykda sowgat alyp ber diýip söýýan gyzyň pulyň alsa Toýda myhmanlara gel geç,diýip toýy açdyrjak bolsaň tamadaçy pulyň alsa, Toý çadyrny dikeni üç...dowamy...

Hos galyn

+2
Salam Yurekdesh.Ru saydynyn agzalary! Sizden yekeje hayyshym bada kimin gownune degen bolsam bagyshlanmeni degeyin diyip hijinem govnune degmeyan men. Sag bolun sag oturyn allajan barynam janynyz sag bolsun. Su gune cenli tanyshan dostlama joralama kop sag bolsun ayytyan sizler yaly adamlar bilen tanyshanyma begenyan....dowamy...

iki ýyldan soň

+1
Salawmaleýkim dostlar! men ýene 2 ýyl harby gullukdan soñ ýene sizin arañyzda. Menin sada yonekey gosgylam bilen kate cykyadym yadynyzda bolsa....dowamy...

Öwüt beriji goşgy

+5
Pederleriň aýdanlaryn ýatlagyn, Öýe girseň sag aýakdan ätlegin. Taňry salamyny bergil her haçan, Salamsyz barmydyr heý töre geçen?! Myhman ýerde edep bilen oturgyn, Aýdan kişiň salamyny ýetirgin. Hassa bolsa baryp halyny sorgun, Goldan gelse barça kömekler bergin. Ugratmagyň öz edebi bolmaly, Musulman halkymyz munam bilmeli....dowamy...

soygi

+6
söýun meni ýurek söýgi küýseýar, sheýlebir küýseýar ýok çaky-çeni, ýekeje adama ýeterlik söýgi, bilen bir pursatlyk söýun siz meni, mana kan zat uly bir zat gerek dal, eliñizi ýüregiñize goýun siz, size söýgi bilen ýüzlenýan gunlem, sözlerimi kesä çekman söýun siz, söýun meni ahli erki hem durky, bilen tarap size ýollar çekeni, ýeke özum söýup ýorsen elmudam bir azajyk agyr dushjek ekeni söýun meni sizin sadyk guluñyz,...dowamy...

Gutlag goşgusy @Güliruh

+4
Bugün seniň, doglan günüň! ÝekeTäk sen, Güliruh gülüm! Mydam gülsün, ýüzüň seniň! Bolsun gurban, janym meniň! Ýaşyň uly, 3 ýaş menden! Söýdüm seni, hergün herdem! Goňur(Sary) gözüň(saçyň), bardyr gördüm! Kalbyň päk seň, anyk bildim! P.s: aramyzda diňe doganlyk baglanşygy, uly sylanşyk bar. Bu goşgydaky söýgi setirleri bolsa, uly hormatyk nyşanasy! Men gyz doganym ýaly görýän Güliruhy. Doglan günüňiz bilen! Uzak ýaşaň!!...dowamy...

Gökdepe galasy ýa-da geçmişi ýatlap ...

+1
Rus imperiýasy 1879-nji ýylda Türkmenlerden ýeňilendiklerini özlerine namys bilip, söweşlerde at gazanan general Skobelewe, güýçli goşun bilen türkmen topragyna täze ekspedisiýasy  tabşyrylýar. Şeýlelik-de, birinji söweşde bir näçe adam ýitiren türkmenler, ruslaryň täze eskpedisiýasyna daýanyp bilmän, Gökdepe galasynda urşy dowam etdirýärler. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda, ruslar tarapyndan 1 tonna 120 kilogram därini...dowamy...

Alymlar owadan ynsanlaryň az kesellenýändiklerini subut etdiler.

+2
Owadan adamlar astma,gantly diabet we giportaniýa kesseliklerine az kesellenýärler.Owadan erkekler we aýallar özlerini durmyşlarynda sagdyn duýýarlar,az işleýärler,beden we ruhy keselliklerinden kän azap çekmeýärler. Munyň ýaly ajaýyp netijeleri ABŞ-nyň Sinsita uniwersitetiniň alymlary subut etdi.Bu tejribede 24 ýašdan 35 ýaş aralygyndaky 15 000 erkekler we aýallar gatnaşdy. Olaryň suratlaryny beýleki gatnaşanlar tar...dowamy...

5 ýaşly çaga dogany üçin ölüme razy bolupdyr

+7
Bir lukmanyň başdan geçirenleri : Birnäçe ýyl öň Stanford Hassahanasynda höwes bilen işleýärdim. Şol wagtlar, örän az duş gelýän bir kesele duçar bolan Liza atly bir gyzy agyr ýagdaýda tanadym. Gowulaşmasy üçin diňe bir ýol bardy, bäş ýaşyndaky oglan jigisinden gan almalydy. Oglan jigisi hem şol keseliň hötdesinden gelipdi we bedeninde ýarawsyzlygy ýeňip biljek antikoralar emele gelipdi. Men bu ýagdaýy Lizanyň oglan jigis...dowamy...

Körpejik doglan günüňiz bilen!

+5
Salam Körpejik. Doglan günüňiz bilen, uzak ýaşaň. ýüregiňizde beslän arzuwlarňyza ýetiň.! Işlerňizde üstünlik perişdämmm!...dowamy...

N_Kuryazow doglan günüň bilen

+3
Dos uzak ýaşa, doglan günüň bilen!...dowamy...

!!!

+9
O başkasini severken Sen onu O baskasini beklerken Sen onu bekliyorsun O baskasi icin goz yasi dokerken Sen onun icin dokuyorsun O sensiz mutlu iken Sen sadece o ile mutlusun......dowamy...

Elmydama gunaleyas illeri...

+5
Elmydama gunaleyas illeri... Gozleyaris kisilerin yetmezin Yykmaly bolmalyn ynsan gownuni. Bize gulip gelen aglap gitmesin Elmydama gunaleyas illeri... Oz gunamiz boyna almak kyn gelyar Kate gunani hem bilip dursan-da "Bagysla" diymeklik kemlik bilinyar. Elmydama gunaleyas illeri... Hemme yerde oz sozumiz yoretyas "Ulumsylyk" diylen zatdan yenilip Ne gozel gullerden saman doretyas. Atayew Eziz...dowamy...

Yene-de sorag 7

-1
In sonky gzk hachan gaty begendiniz(guwandynyz) we nm ucn?...dowamy...

Duralga däl

+8
Duralga däl Islän wagtyň gelmäne Ýa öwrendiň günne birin söýmäne Beýle güýji nirden alýaň dözmäne Howlukýaň sen görkezenňi görmäne Söýýäkäm duýmadyň Gynadyň jany Aşyklygyň bilmediň Kösediň ýary Näme edeýin? Seniň ýaly BIWEPA ýary Indi seni Saklaýan ýok Gidip bilersiň...dowamy...

Ajy hakykat

+13
Eger gecmisime dolanyp bilsem, Duzederdim barja yalnyslyklarymy Nadogry wagtda,nadogry yerde Gecirmezdim gyzyl gymmat wagtymy Gecmise seretsem gozlerim aglar, Ahli ajylarym dusyar yadyma Gowy diyip bakan ahli adamlam, Gara yylan bolup cykyar gasyma. Arkamdan urulan ahlije oklar Guni geler,hokman urarlar sizi. Bu ajy hakykat bolan mahaly Seredip duraryn ynjytmaz meni. Asyrow Mekan...dowamy...

Nyrh

+3
NYRH" Kerim Hallyýew. Bir ýerde agzaldy, eşitdim şu gün, Känmişin gyzlardan, gyzlaryñ parhy. Meselem: galyñda gymmatlaýarmyş, Ýokary bilimli gyzlaryñ nyrhy. "Berekella!" diýdim daýzalarmyza, Gyzdyran bolsalar şeýdip, biznesi. Ýene-de şeýleräk açyş etseler, Hasam baýlaşdyrsak gerek, Ginnesi. Ýokary bilimli gyz, gelin bolsa, Irden işe gider, agşam dolanar. Eneke sereder çagalaryna, Geými kir, garny aç erkek e...dowamy...

Söýgi söhbeti

+5
Söýgi söhbeti Gözleriňi gözlerime garat-da, Sen bir söz diý, elewresin hyýalym. Men seniň yşkyňdan serhoş bolaýyn, Bir ömür söýülip görmedik ýaly. Eliňi ber, ellerime daňaýyn "Söýgi" atly görünmezek ýüp bilen. Ýüregimi açyp goýdum aýaňa, Isle, diňle, Isle, güýme gep bilen. Ýa isleseň, geljegiňi gur onda, (Ýok, bu zatlar boýun bolmaz gümana) Belli-külli takdyryňy bagla sen Takdyryma, hyýalyma, hamana, ikimiziň ýagty s...dowamy...
<< 1 2 3 4 5 6 ... 49 >>
Mowzuklar: 974

Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021