Içeri gir Agza bol
REKLAMA HYZMATY
Elektron kitaplar älemi
Mowzuk

Jümleler.


Kümşüň ýa-da altynyň bölejigi bolmadyk hakyky baýlyk-bu saglykdyr. Öz akyllylygyňa gaty ynamly bolmaklyk hem akylsyzlykdyr. Adam köplenç boljagyna ynanýan zadyna öwrülýär. Gelejek häzirki edýän zadymyza baglydyr. Adamzadyň beýikligi adam bolmakda däl,rehimli bolmakda. Hakyky bagt dünýäniň ähli dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Sahyr yigit (15.07.2018 / 13:04)

Dürli ýurtlarda Täze ýylyň garşylanyşy


Danýada hojalykçy aýal gijäniň ýarynda baýramçylyk saçagyna şeker garylyp gaýnadylan,düýbünde maňyz gizlenen bir jam tüwüni äberýär.Maňyz kimiň bagtyndan çyksa,arçadaky bezegleriň iň gymmat bahalysy şoňa berilýär. Belgiýanyň köp obalarynda Täze ýyl baýramy bilen gutlamaklygyň biziň günlerimize ýeti dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Allaş (15.07.2018 / 12:57)

Ôwrenen ÿa-da sôÿen bolsañ, entejik ejir baryny çekersiñ...


Wiktor Hügodan... Maňa ýagyş barada gürrüň berme, ýag! *** Kämahal alybiljek iň oňat aryň bagyşlamakdyr. We kämahal garşyňdaka beribiljek iň oňat jogabyň gülüp geçmekdir. *** Ýalan ýitiligiň alamaty, dogruçyllyk batyrlygyň. Eger ýalan sözläre zehiniň ýetmeýän bolsa, batyrlyk edip dogruçyl bolma dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Elif (15.07.2018 / 12:52)

Šahyr ogurlanÿandygyny gòrenler bar eken...


Näme diýsin? Meşhur şahyr Jahyzyň ýanyna bir adam gelipdir-de: «Sen gaty kän jaýdar jogap bilýäň diýip eşitdim. Maňa şolaryň käbirlerini öwretsene» – diýipdir. Jahyz olar ýaly zatlaryň öwredilmeýändigini, jaýdar jogap bermek üçin ýasawyň şeýle ünsli, dilewar, inçe ruhly bolmalydygyny aýdypdyr. Ol a dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Elif (15.07.2018 / 12:47)

Adamy tanamak ün test


Salam hormatly agzalar bu gün psihologiýada soragyñ üsti bilen adamyñ häsýetini bilmek üçin ýönekeýje test ýazdym! Siz köçeden ýöräp öz öýñüze barýarsyñyz! barmaly öýüñiz 30 minut. köçäniñ çep gapdalynda 1-sany öý bar, köçäniñ sag gapdalynda bolsa Uly agaç bar! Birdenem güýçli ýagyş başlady, siz aşa dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Guga98 (15.07.2018 / 11:53)

Zenan üçin iñ uly bagtlar...


Dine sana seredipler otursam... Beyle seretyanim genirak gornup Senem men bolshuma myssa yylgyrsan... Yylgyrshyndan tazeden doglup dunya Hem sana gozumin degmekliginden Gorkup ozum koteklapler yygrylsam Bagt ahyry. Bolar bolmaz zadym kandir dushunyan... Gaharlansan daraklasan yuzumden. Ozumce kopsa dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Malvina (15.07.2018 / 11:52)

Ýene köp zat aýtjakdym


Jan howryma selpämde señ köçäñde Seni soñky gezek görip gaýtjakdym Söýip bilmesemem hiç kimi sençe Indiki aý toýymdygyn aýtjakdym Ýene köp zat aýtmak isledim saña Ýyl başynda hassalanym aýtjakdym Aýtjakdym men galmaz bolyp ýatyrkam Derman-däri desselänim aýtjakdym Aýtjakdym men özim ýatyp galanym dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
JeNaP_SoSaM (15.07.2018 / 11:45)

Bu sonky soz


Yarym dinle sonky gezek sozlerim aydayyn gynanch bn yuregumde munkurlik kan bollu shon un nem seni yitirdim bilyan ozum chenimden geshdim bilyan edenim gelshiksiz oz ellem bn eden zadymy oz egnim bn chekeyin mana geregi shu yagday dosum gowunnuk berme gerekdal men onu ozge bn gordum inni shon unem dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Gelandewagen (15.07.2018 / 07:24)

Samsung galaxy s6 edge


Salam samsung galaxy s6 edge telefonda FM radio bamy? Men tapamokda kim bilya? dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Zehin (14.07.2018 / 20:05)

seni kuseyan


Bu gun serhosh men ýekelikden aglaýana sag bol mahrine gulum ol mylayym ellerine bagyshla men ýalnyshdym kan gownune degdim yone bil men bir zady gulum chennen soydum hani bir yatlayda gechen gunlerimizi sugrotun elimde belkide menkam senne otyrardyk gulusherdik her gije inni bolsa yekeje otyryn dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Gelandewagen (14.07.2018 / 07:08)

Ýene seniñ köçäñde


Her hepdäniñ juma güni Asmany şapak bürände Señ köçäñde gezmeleýän Mümkünçiligim dörände *** Ähli ýakynlardan, ýatlardan geçip Basym bu şähere geläýsem göçip Bärde göremsoñ däl seniñ ýalyny Men owaldan söýýän BAÝRAMALYNY by SöSäM 12.07.2018.ýyl. 20:20 dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
JeNaP_SoSaM (13.07.2018 / 20:16)

Sere gelen setirler.


Soňky günler gereginden artyk"Bagyşlaň"sözüni ulanýan welin,ýa ol söze biparhlyk bn garap başlaýdymmykam... "Häsiýetiňi üýtget" diýseler,bolşym şeýle diýip bilmerin,çünki bolşumy hem men döredýän. Sen maňa "Ýolda ýöräniňde başyňy galdyrma" diýýäň. Her gezek şeýle diýeňde senden sorasym gelýär:"Sen dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Sahyr yigit (12.07.2018 / 23:49)

Ýaranjaňlyk


Zannyňda bolmasa, ýaranyp gün görmek örän kyn. „Işiň bitýänçä doňuza daýy diýmegi” ýa-da haýsy tarapa sypalasaň, şol ýana ýatyberýän „towşantüý” bolmagy öwredýänlerem bar, ýöne bu eýýäm ikiýüzlülik bolýar. Her gezek ýumşuňy bitirtmek üçin beýle mekirlige ýüz ursaň, ol ýaramaz endige öwrülýär we o dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
sanjar (12.07.2018 / 23:37)

Bagyşla /jenap SöSäM/


BaGyŞlA Seni söýip sensizligiñ odyna Akmak bolyp köýmänimi bagyşla Durmuşymdan biri giden badyna Başga birin söýýänimi bagyşla Bir-birine meñzemeýän durmuşa Juda basym alyşýanym bagyşla Senden soñky sakgyç söýgülilermi Jorap ýaly çalyşýanym bagyşla On bäşinjim, on altynjym, on ýedim Şeýdip söýgi dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
sosam (12.07.2018 / 23:24)

peýdasy degäýjek programma


AutoCad we 3D Studio Max bu iki programmany eşiden bolmagyñyz mümkin. Bu programmalaryñ kömegi bilen hyýalyñyzdaky islän zadyñyzyñ proýektini çyzyp hakyky suratyny alyp bolýar. Bulardan başgada meselem: Bir täze gurulmaly jaýyñ proýektini çyzsañyz, jaý gurlup bolanyndan soñ nähili görünýäniniñ haky dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Guga98 (12.07.2018 / 21:49)

Zehin soraglarynyn jogaplary...


1)Bir kopru bar ve ol koprunin ustu yumurtgadan doly,kopruden anyry yuzune gecmeli emma yumurtgalaryn birine degman gecmeli?(bir agzamyz bildi.dine birine degmeli dal( 2)yigrimi ayyrmak ellibas dendir yene ellibas nahilek yagdayda cykyar?(rim sifirinde yigrimiden atanaklayyn ellibasi ayyrmaly. _X dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
matematik (12.07.2018 / 16:55)

"Halallyk kyssalary" - taze kitap


Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan ýokary hilli neşir edilen täze kitap «Halallyk kyssalary» diýlip atlandyrylýar. Bu kitaba zehinli žurnalist, terjimeçi Rahmet Gylyjowyň dürli ýyllarda arap dilinden terjime eden we metbugat sahypalarynda yzygiderli çap edilen eserleriniň birnäçesi girizildi dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Birimen (12.07.2018 / 13:54)

Has gowusyny nähili saylamaly


Her birimiziň her bir zadyň has gowusyny saýlap almaga ýagdaýymyzam, mümkinçiligimezem, hakymyzam, ygtyýarymyzam bar. Üstesine, has gowusyny saýlap almaklyk her kimiň borjy bolubam durýar. Durmuşa gadam goýduňmy, ýollaryň has gowusyny saýlamaly. Maksatlara maňlaý dirediňmi, olaryň has gowusyny sa dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
sanjar (12.07.2018 / 13:52)

Ol ADAMDY


Ol jägildäp dünýä indi. Adaty maşyn bilen öýe geldi. Ol döwürde täze bäbek getirlende maşyn bezemek edähedi ýokdy. Her kim uzak ömür, döwletlilik, bagt diläp ony ýüzüne syldy. At dakylmazyndan owal “birenaýy çagajyk, pişik çaga ýalyjak-da” diýip at dakyp galdylar. Käteler gijelerine, käteler günd dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
sanjar (12.07.2018 / 13:49)

Dogry netije...


Bu hekaýat çöldäki iki ýolda$yñ hekaýaty.Ýolda bir ýerde olaryñ arasynda bir dü$üni$mezlik ýüze çykýar we biri beýlekisine el galdyrýar.Urulan dostuñ jany ýansa-da hiç zat diýmän çägä $eýle ýazýar: "Bu gün iñ gowy görýän dostum maña el galdyrdy." Olar az ýöräp köp ýöräp bir ýabyñ boýuna baryp, suw dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
matematik (12.07.2018 / 11:28)
Umumy: 1187
<< 1 2 3 4 5 ... 60 >>

wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
© by Nowça
Statok.net