Içeri gir Agza bol
"ŞYGYRÝET AGSHAMY" basleshiginin netijeleri!
Mowzuk

Kyyamat güni gonşudan...


Gonşular...Olar kyn günde dadyña yetişyan,için gyssa gürründeş bolyan,bir yere gitmeli bolsan,çagalaryny tabşyryp bolyan yetişikli howandarlardyr.Yöne,bu sözler hazirki zaman gonşularynyn hemmesine dal-de dine kabirine degişli bolaymasa? Hazir gürrünini etjek gonşularymyz atam öyümizin gonşulary.Ol dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Shapak_A (20.04.2018 / 20:20)

Pakistanda yorgunli pahimler.


Syyanyn yazanyny palta capmaz. Gorunmeyan kenaryn oty yashyl. Yup yansada ganyrcak galar. Kor yanynda aglamak oz gozuni yitirmek. Tayaga owrenishen soze dushunmez. Pishik oyden cyksa sycanlar tans oynar. Tans edip bilmeyane yer gyshyk. Bosh kuyzeden ses cykmaz. Yarym dogry-yalandan howply. dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Sahyr yigit (20.04.2018 / 17:22)

Paýhas dùrdànelerinden kàbiri


Mojek hem goyny mugt bakmaga soz berip biler. Pil hem ustunde oturana boyun bolyar Hudaý sylasa ýash berer bendesi sylasa ash berer Ózine ýaranny iý,ile ýaranny geý. Baly halaýan kish ary zaherine çydamlydyr Ÿylan çakan gurculdan gorkar Kesekiniñ arkasyndaky adam ýoluñ uzakdugyny añmaz Ýakyn dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Ter stegen (20.04.2018 / 15:16)

Ada


B ir wagtlar bagt, akyl, gaýgy, söýgi ýaly zatlaryň bary jem bolup bir adada ýaşaýar eken. Bir gün olara adanyň suwa gark boljakdygyny, habar beripdirler. Bu habary eşidensoňlar olaryň bary adadan çykmak üçin gaýyklaryny taýýarlapdyr. Diňe söýgi gyssanmandyr. Çünki ol iň soňkyja pursata deňiç adada dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Путешественник (20.04.2018 / 14:03)

ŞU ÝAŞDAN SOÑ ÄHLI ZAT ÜÝTGEDI


Hekaýa @Tolkun tarapyndan ýazylan 31.03.2018ý 14:01 Merediňem bu gün şol hemişeki pişesidi. Ol daň atandan gün batana çenli diňe arak bilendi. Içerdi. Aňyrsana çykan serhoşdy, hatda ganyna geçendi. Onuň iki gyzy, bir ogly, gülden görkli ýan ýoldaşy bar bolsa hem ol heniz dogry ýola gelenokdy. Iki a dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
ГДЕ ТЫ ГДЕ Я ? (20.04.2018 / 11:57)

Gyskaca gyzykly maglumatlar


Gyzykly maglumatlar. Adam öz ömrüniň 25 ýylyny ýatyp geçirýär. Adamyň ýüregi damardaky gany dört gat jaýyň beýikligine galdyrar ýaly basyş bilen iterýär. Adam 60 ýaşyna çenli 50 tonna suw içýär. Dünýäde iň çuň köl Baýkal kölüdir. Onuň çuňlugy 1620 metre barabardyr. Ol Moskwadaky “Ostanki dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Путешественник (20.04.2018 / 10:47)

Tuner (tarelka) chastotalary


Salam hormatly ildeşler.Bu gün men size Döwletimiziñ çäginde düşýän tuner çastotalar bilen tanyş etjek. Kimde diameteri 1.40sm(uly tarelka) bolsa 90° gradusda: 3645 L 28000 3/4 DVB-S ТНТ +7+НТВ+7+Звезда+4, Звезда+7+Раз ТВ, РУ ТВ+ 3675 L 17500 3/4 DVB-S Радость моя, Пятница +4+СГУ ТВ +ТВЦ+ТВ3+7 3582 dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Anton96 (20.04.2018 / 07:24)

1 milliard adamyn gundeki endigi


1 milliard adamlaryň gündeki endigi! (SEN şolaryň birimi ?... Ýetginjekler bukyja ýerde, ojagaş gowy zady elden-ele geçirip daşyna geçdiler, ýöne hezilini görüp bilmediler. Ýa-da Afrika ýurtlarynyň biriniň polisiýa işgäri, ojagaş zat bilen, jenaýatda gümanlanýana boýun aldyrmagy synanyşypdyr, net dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Путешественник (20.04.2018 / 01:32)

Manyly sozler


Eger ýeñilen gülse, ýeñiji utu$ tagamyn ýitirer**** *** Eger pikirlensek hemme problemany biziñ özümiz tapýas. *** Öziñ hakda näçe aýtsañda, arkañdan gyzykly gürrüñ gider. *** Köp bilýän akylly däl, gerekli zady bilýän akylly. *** Kim gyz ma$gala el galdyran bolsa-bireýýam erkeklik derejesin ýitiren dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Путешественник (20.04.2018 / 00:18)

Iň söýgülim gurjagym Nina.


Garaňky köçäň ugry bilen gidip barýan sary gysga giň ýakaly saçlary depesinden bogulan owadan gyz baryp sütüne söýenip yukajyk jorabyny ýokary çekdi. Aňyrdan geýän Mersedesde eýýäm onuň hyrydary göründi. Ulag gyzyň deňinde saklanyp aýnany aşak syrdy gyz bile söwdalaşýarka gözleri bn gyzyň bütün bede dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Tutku (19.04.2018 / 23:40)

@Garaýolly, agzanyn beren temasyna yazylan goshgy bäsleşigine


Ýygra oglanyñ söýgüsine garaşmakdan dörän Ýarym degişme Ozuni gynamak nama gerekdi Elin kesip gan cykarmak ay oglan. Onem bilyan ahyr soyyanligini Soyyan sozne garashypdym ay oglan. 3 yyllap ugrumda bolup ser-sepil Cyndan soyyanligne gecipdin kepil Bashyny agyrtman munca soz gepin Soyyan sozni ay dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Milana (19.04.2018 / 22:12)

Gojalan Hoja Hojaýew (degişme )


Bir gün pyýadalap oba barýardym, Gün ýaşyp barýardy,galypdym gijä. Bir aksakgal gojaň duranyn gördüm, Arkasyny ýaplap ýalňyz agaja. Kalbynda sowulyp yşkyň bazary, Alyslara gönügipdir nazary, Çalaja hiňlenip “Köne güzeri”, Şol bagy saýalap durdy ol goja. Ýolumdan sowuldym şol goja sary, Sa dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Azat 33 ashyk (19.04.2018 / 10:00)

Edebiyat agşamy. Basleşik yglan edilyar... Gelin gatnaşalyn.


Salam hormatly yurekdeş saydynyn agzybir agzalary, joralary, uyalary, dostlary -doganlary. Hemmamize malim bolşy yaly, administrasiya tarapyndan düzülen meyilnama esasynda bugün "Edebiyat agşamy" .. Şol sebapli hem basleşik yglan edilyar. •••Basleşigin jogaplary : 19:00'dan sagat 20:20 çenli aralyk dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
-tmcute- (19.04.2018 / 09:19)

NURMUHAMMET MEREDOW


Nurmuhammet Meredow 1973-nji ýylyň 29-njy martynda Köşi (häzirki wagt Aşgabadyň bir bölegi) dünýä inýär. Nury Meredow ilki başda Türkmenistanyň at gazanan artisti Akyş Saparowyň şägirdi hökmünde çykyş edip başlaýar. Nury Meredow 19 ýaşynda, 1992-nji ýylda Türkmenistanda ilkinji gezek geçirilen "Ýaň dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
ГДЕ ТЫ ГДЕ Я ? (18.04.2018 / 23:47)

Ony öldürdüm...2


Özüme gelemde hassahanadadym kakamyň bolsa ähli mirasy maňa galan eken. Ejem asla gelmedi men bolsa tutuş 1ýyl psihologik kömek aldym. Hossarsyzla öýünde ulaldym. 19ýaşymda okuwa girdim gaty ýakyn dostlarym bolmady jemgiýetde umuman orňymy tapyp bilemokdym. Gysgaça aydanda ýalňyzdym. Emma meniň ýa dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Tutku (18.04.2018 / 23:29)

Pariž. Eifel diñi barada gyzykly maglumatlar


Fransiyanyn paýtagty Parižda, dünýäniň iň köp barylyp görülýän ýerleriň biri. Hemmamiz bilyandiris, aşyklan şaheri hökmünde hem tanalyan yurtlaryn biri. A şugün bolsa, in meşhur yerlerinin biri bolan, Eifel diñi barada gyzykly maglumatlary yetirmekçi. İçinde bilyanlerimizden, bilmeyanlerimiz köp bol dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
-tmcute- (18.04.2018 / 22:01)

Ony öldürdüm...


Men oňa seretdikçe gamlanýaryn ol meň göz öňümde çüýräp yok bolýar. Onuň tozan düşürmedik bedeni gögerip gül bark urýan ysy ýigrenji porsy ysa öwrülüp barýardy. Men gorkamok çüňki bu meniň ilki çüýreýän adam görşüm däldi... Menin ejem juda gözeldi ak yüzli mawy göli sary saçly orta boýlydy. Bilekler dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Tutku (18.04.2018 / 21:58)

SÖÝGI A.S.K


Señ Söýdügiñ Bäş Goşgym... Käte Serde Pikirlerme Erkim Ýok Käte serde pikirlerme erkim ýok, Bu zemini aýlanmaga gyssanýan, Hudaýym bermändir baýlyk görkim ýok, Bagty dilemäge sözim gysganýan. Seret bu dünýäde senem bar menem, Dem alýas, ulalýas, hemem garraýas, Ýöne mende sen ýok, sende-de men ýo dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
SöSäM (18.04.2018 / 16:58)

Zahmet


Ryzkyň haýyrlysy Ryzkyny egninden agyr ýük daşap gazanýan bir hammal namazlarynda hemişe: - Ýa Rebbim, maňa her näme berer bolsaň, haýyrlysyndan ber; bir döwüm çörek hem bolsa, haýyrlysyndan yhsan eýle – diýip dileg eder eken. Onuň her gezeginde şol bir dogany gaýtalamagy ýanyndaky ýoldaşlarynyň dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Путешественник (18.04.2018 / 15:20)

Gerekli maslahatlar.


Kuyzanin ya-da aynadan bolan cun gaplaryn duybundaki cokundileri ayyrmak ucin owradylan yumurtga gabygyny biraz suwa salyp cokundili gaplara guymaly we biraz wagt durlamaly. Diwara calnan renkin solmazlygyny isleseniz ony nashatyr goshulan suw bn yuwmaly. Otag gullerini janlandyrmak ucin olary sah dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Sahyr yigit (18.04.2018 / 13:47)
Umumy: 925
<< 1 2 3 4 5 ... 47 >>

wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
© by Aly Ilamanow
Statok.net