Içeri gir Agza bol
Elýeter hyzmat
Mowzuk

Mešhur sòzler 2


Alnyňy näçe dik tutsaň ýere şonça batly gadam basarsyň.<br> ++<br> Diňe seni söýýänleri söýmek söýgi däldir, alyş çalyşdyr.<br> ++<br> Mekirlik her işe ýarar, emma hiç bir iş üçin ýeterlik däldir.<br> ++<br> Hemme zadyň başlangyjy kiçijekdir.<br> ++<br> Süýji etiň suwy turşy bolar.<br> ++<br> Kabul dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Karol9546 (17.10.2018 / 12:20)

PÄHIMLER


PÄHIMLER SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY. * "Ylym iki hilidir : dini ylym we dünýewi ylym. Dini ylymyň maksady Hudaýa göz ýetirmek, dünýewi ylymyň maksady bolsa, hakykada akyl ýetirmekdir. Birinjiniň hasyly iman, ikinjiniň hasyly ýagşy ýaşaýyşdyr". * "Iman Taňrynyň barlygyna we birligine ynanmakdyr. Akyl dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Мылайым (17.10.2018 / 04:15)

Mary yoldaky söygi


[color=#f82e00][/color] Bir taksist oglan Mary Aşgabat yolda kirey etyan ekeni.Bir gün yolda bir gyz munya maşyna. Olar tanyşyalar gürleşyaler, oglan gyzy govy görüp galya, umuman oglan gyzy yrya. Oglan gyzdan nomerini soraya: Gyz oglana nomerini berya. Şeylelikde oglan gyzy öyune alyp barya we men dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
HANWELİ (17.10.2018 / 04:09)

Resul Alayhyssalamyn Emirul-Möminin ve Ymamul-Muslimin Hezreti Aly ibn Abu talyp Kerremellahu Vajha


Resul Alayhyssalamyn Emirul-Möminin ve Ymamul-Muslimin Hezreti Aly ibn Abu talyp Kerremellahu Vajha eden vesiyetleri. Hezreti aly kerremellahu Wažhadan rowaýat edipdir kim, aýtdylar ki: " Bir gün serweri älem Muhammet Mustapa salallahu aleýhy wesallam meni huzuryna talap kyldylar. Wagtynda hyzma dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
HANWELİ (17.10.2018 / 03:18)

Hany, güler ýüzlerimiz?! Hany, söýer gözlerimiz?!


Nury beýik hudoźnik, portretçi Durdy Baýramow bilen häsiýetdeş ekeni. Olaryň ikisi hem ullakan çaga diýilýänlerden. Durdy Baýram Nurynyň portretini çekip başlapdyr. Nury hem sessiz gelip oturyp gidýän ekeni. Ol irmän-arman on gün gatnapdyr. Durdy Baýram indi galan işi özi etjekdigini, gelmese-de bo dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Elif (17.10.2018 / 01:26)

Satlyk jaý/продам дом


Aşgabat / Çoganly şäher / Mäti Kösäýew köçe / N 10 jaý SATLYKDA!. I. Jaýyň resminamasy Reşşeni. II. 6 sotuk ( alty sotuk ) III. 7 komnat ( ýedi komnat) IV. Sredni remont (ortaja remont) V. Bahasy jaň arkaly bilersiňiz. VI. El telefon: +99364666219. Ашхабад / Город Чоганлы / Улц. Мати Косайев / Ном dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Zehin (16.10.2018 / 12:52)

PYGAMBER SERWERIMIZ (s.a.w.) Kaka hökmünde


PYGAMBER SERWERIMIZ (s.a.w.) Kaka hökmünde Hemişe belentliklerde aýlanyp perwaz eden Allahyň Resuly ýaşaýşyň ähli ugurlarynda-da hemişe belent mertebeleri eýeleýär. Ynsanlar Ony gözöňüne getirip baha berenlerinde nehä öz derejelerine getirmelidirler ne-de öz asyrlarynyň ägirtlerine deňeşdirmeli dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
OFF (16.10.2018 / 08:54)

HAÝYŞ EDÝÄN!


SALAM, HORMATLY ÝÜREKDEŞ DOGANLARYM! Kerim agamyzyň: – Goňşy, bu ses näme! Bu kimiň sesi? – Şu jaýa täzeräk geleniň sesi. – Kim ol täze gelen? Goňşym ýylgyrdy: – Aý, nemeläý... täze geliniň sesi... Kerim Gurbannepes Şu eserini doly okap göresim gelýä. Kimde bar bolsa, biziň bilen paýlaşaý dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Мылайым (16.10.2018 / 07:13)

“Altmyşyňam elli dokuzy saz”


Hudoźnik Muhammet Berdiỳew ỳatlaỳar: “Nury neresse hassahana düşdi. Soramaga bardym.Ondan-mundan gürrüň edip otyrkak, Nury onbirdäki jaỳyndan zeỳrendi. ”Hem özümi heläk edỳän, hem goňşulary köseỳän. Jaỳymy düzedibilmän ỳörün.” diỳdi. Onsoň biriniň jaỳ çalyşỳandygyny aỳtsam, şo taỳdan göni jaỳ çalyşỳ dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Elif (16.10.2018 / 00:31)

Palçy


Palçy Dostumyñ doglan gününe keŷpimi kôklâp bardym. Bu ŷerde-de üstüni ŷetirdim. Oturanlaryñ birinem gepledemok. Oña bir süŷkenÿän, muña bir süŷkenŷân. Muña çydamadylar öŷdŷän. Myhmanlaryñ biri: -Saña pal atyp bereŷinmi?- diŷdi. -At, atyp bilŷän bolsañ!- diŷip, geçiniñ öñ aŷagy ÿaly sokuldym. Palç dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Mahri (15.10.2018 / 22:59)

Gysga hadyslar


1. Ylmyň belasy unutmakdyr. 2. Tämizlik imanyň ýarysydyr. 3. (Düýäni) bagla we Allaha ynan. 4. Roza (agyz beklemek)tutuň, saglyk tapyň. 5. Namaz diniň diregidir. 6. Halal yzynda ylgamak jihaddyr. 7. Owadan söz sadakadyr. 8. Jennet gylyçlaryň kölegesiniň aşagyndadyr. 9. Mejlislerdäki dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Gulbahara (15.10.2018 / 21:22)

Edep Hakynda


Edep hakda Ynjalykly bolmaly ýöne, duýmaýan däl. Açyk sözli bolmaly ýöne, edepsiz däl. Ynsan ilki başda ahlak taýdan okamagy gerek, diplomlar hünärler üçindir. Bizi edepsizler däl-de edebimiz gürleden däldir. Ýa-ha sözläp biljek sözi bolmaly ynsanyň, ýa-da dymyp otyryp biljek edebi. Edepsizlige dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Annagurban (15.10.2018 / 18:19)

Beynimizi ishjenleshdirelin


Beynini guyclendirmegin 11 yoly 1. Akylly dermanlar. "Modafinil" yaly dermanlar, beynini 90 sagat ishjenlikde tutyar. Beyninin bir boluminden beyleki bolumine bolan akymy guyclendiryar. 2. Iymitler- proteyine bay iymitler peydaly. Yzygider ertirlik edinmek hem beyninin ishjenligini yokarlandyryar, dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Psikiyatrist (15.10.2018 / 16:58)

Halal we haram


Yslam dini ynsanyň iýip-içmegi, geýinmegi, bezenmegi, dynç alyşy, maşgala durmuşy, özara gatnaşyklary ýaly, durmuşyň ähli taraplaryny tertip-düzgüne salypdyr. Bu düzgünler ynsanyň tebigatyna, akylyna ters gelýän zatlar däldir. Şeýle hem olary berjaý etmek artykmaç ýük bolman, gaýta ynsanyň abraýyny dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
OFF (15.10.2018 / 11:32)

Mešhur sòzler


Gözellik güýçdir, ýylgyrmak bolsa onuň gylyjydyr ! ☆ Ýüzüňi ruhuňa tarap öwür, ony kemala getirjek bol, çünki sen jisimiň bilen däl, ruhyň bilen ynsansyň ☆ Ruhuň gözelligi, bedeniň gözelligi ýaly aňsat görünmeýär. ☆ Aşa gitmek, hakyky bagty getirmez. ☆ Batyrlygyň ölçegi ölmek däl, ýaşamakdyr. ☆ Purs dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Karol9546 (15.10.2018 / 00:50)

Umytsyz sôÿmegem bir umytdyr.


Adalat bolmadyk yerinde, ahlak yokdur. Bir gapyny itip gôrmekden oñ, onuñ acykdygyny, gurukdygyny bilmersiniz. Támiz sôygi, támiz yśk, utanmak we çekinmegiñ bar yerinde bardyr. Ômrûñ manysy uzyn yaśamakda dáldir, gowy yaśamakdadyr... Açyk gôwûnlileriñ dûśûnjeleri, beyik dûśûnjelerdir. Iñ ynamda dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Elif (15.10.2018 / 00:37)

"Haýsyny ilki tapsak, ikinjisini tapmaga kömek eder?"


[color=#ff9331]Biz durmuşdan gözleýän, ýetmek üçin gijeleri ukysyz, gündizi rahatsyz geçirýän, kä tapyp, kä ýitirýän, birini tapyp biriniñ yzyndan ylgaýan, tapyp gadyryna ýetmeýän, ýitirip ökünýän, bar bolsa bizi asmana "göterýän", ýok bolsa gaýga batyrýan, ýakynymyzy "ýada" öwirýän, "ýady" öýimize, dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Respect! (15.10.2018 / 00:11)

***/MEREDOW GURBANMÄMET


Gussamy ýeňletmek saňa başartmaz, Näçe darasaň-da daraber saçym. Sypaber ýüzümden gaýratyň goýman, Nätseň-de açylmaz çytylan gaşym. Zaryn sazyň näçe çalyber çalsaň. Maňa parhy ýokdur etmen ünsüm, Içki dünýäm kabul etmez şowhuny, Töwerek dymdyrslyk, hemme ýer ümsüm. Gara lybasyna bürenip köçe, Sand dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Zehin (14.10.2018 / 23:16)

ynsaply azalýar


[b]Bu mowzugy ýazmasamam bolýady welin, käbirlerimiziň belki özümiz şular ýalakdyrys.. Ýada diňe men dälde, köpümiz gabat gelendiris beýle ýagdaýa! Aralarda, awtobus bilen öýe barýan.. Obet çaglarydy, talyplaryňam, okuwçylaryňam okuw wagtlarynyň gutarýan wagtyraklarydy, diyjek bolyanym awtobusyň dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Dark_Wolf (14.10.2018 / 20:53)

Öljek wagtyň Ruhanynyň Peýdasy Näme?


[b][b] Öljek wagtyň Ruhanynyň Peýdasy Näme? Garry Fred ýaraman keselhana düşüpdir. Maşgalasy Frediň indi köp ýaşamajagyny bilip maşgala ruhanysyny hem çagyrypdyr. Ruhany Frediň ýanyna gelip duranynda Fred ýerinden gozganyp eli bilen ýazmaga kagyz bilen galam sorapdyr. Ruhany Frediň isleýän zatl dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
HANWELİ (14.10.2018 / 20:36)
Umumy: 1672
<< 1 2 3 4 5 ... 84 >>

wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
© Mod by Aly Ilamanow
Admin Akapella
Statok.net