Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

Şygyryýet dünýäsi
Mowzuk açmak
- Ene aladasy+4
Yene-de gosgy yazyanmy, Nicik gosgyn haly,gyzym? Sen su gun al-asmanda Ucup yoren yaly, gyzym. Eline galam alanda, Nameden cytylyar gasyn? Cykgynsyz gune galan dek, Peyda bolyar gozde yasyn. Gowun kesdan- setirlerini, Dine ysga sapyan,gyzym. Kalbynda yok bolsa sol zat, Nireden soz tapyan gyzym? Dogry dusunmezler sana, Ejen bilyar-a, hic kime Galdyrmayanny gabagyn. Wasp et julgani, cesmani, Dag...dowamy...
Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!+6
Ynanamok, ynanamok, indi seň ýalanyňa Ynanamok, ynanamok, söýgiden ýananyma Ynanamok, ynanamok, duz atma ýaralama Söýgimi garalamaaa, adymmy garalamaaa Ýadadym çekmekden, näzini Söýgimden bersede, käsini Dostum meň aýtýan sennäsiňi Adyny tutamda, bermese häsini Birek-birege biz teşnedik Şol günler göz aýlap geçsediň Söýgimiz çekilen keşdedi Diýýänim seniň gulagyň eştmedi Tanadym seniň nähilegiň Özümde saklaýan nägilel...dowamy...
"Internetde dörän söýgi"+5
Bilmedim, nireden girdiň dünýäme, Tötänden tanyşdyk, tötänden duşduk. Ýogsa, imrinmäge pursatam ýog-a, Bary-ýogy internetde ýazyşdyk. Soraşdyk, ideşdik, duşuşdyk soňam, Göwnüň ýaly gözel eken keşbiňem. Şondan bäri ak kagyza sen hakda Goşgy bilen çekip ýörün keşde men. Hat ýazaňda ýyndam urýar ýüregim, Jaň edeňde has ýagtylýar töwerek. Duýgularmy ýaýyp goýduň öňüňde Gursagymy beýlesine çöwürip. Öňde-soňda bolan sowuklyk...dowamy...
"Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin"+5
Gursagymda bir del duýgy oýandy, Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin. Senem duýupmydyň meniň duýanmy, Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin? Günlere nur gatdyň, umyda ― tagam, Ýogsa, sussum juda pesdi ýap-ýaňam. Ertirki bagtym ― çyn, düýnki gam ― ýalan, Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin. Dadym diňip, adyň siňdi zybana, (Ýogsa, meňki boljagyňam gümana...) Yhlasym sen taýa boldy rowana, Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin. Ýüz o:ýa, müň dürli hyýal...dowamy...
"Söýgi"+3
Uçradym söýgiňe — ýitdi özlügim, Çyndan duýdum söýülmänem, söýmänem. Gelip, dolduň ähli ýetmezligimi, Asyl ýaşap bolýan eken köýmänem. Indi has süýjedi ömrüň tagamy, Aýdymlary has üýtgeşik serçeleň. Göwnüme, itleriň üýrüşem ajap, Göwnüme, hol kaktuslaram — ter çemen. Söýýän çogly Güni, söýýän buludy, Ýagşyny, ýamany söýýän gyradeň. Dünýäde milliardlap adam ýaşaýar, A meň üçin olaň sany bire deň. Gijeler gündiz deý ýap-...dowamy...
Her ýana+2
Ýarsyzlykdan ýaman iş ýok, Göz salyp gezsem her ýana. Ýa, ýaradan, bir ýar bergil, Köp muşakgat degdi jana. Bir ýar bergil etli-ganly, Köňli giň, göwsi meýdanly, Dil bilen, akly kemally, Ýüzi hem bolsun görkana. Gadyr bilenden daş etme, Nägadyra ýoldaş etme, Til bilmez bela duş etme, Sada dil bolsun – türkana. Keremiň güçlüdir, görgül, Diýr sen: “Doga kyl, el gergil”. Ne berseň, tizräk bergil, Ygty...dowamy...
Bu derdi+2
Keşt eýledim, gezdim yşkyň dagynda, Ne beladyr, kimse çeker bu derdi. Yşk dagyn assalar gögüň boýnundan, Gök titreýip, çeke bilmez bu derdi. Yşk eser etmese, ýanmaz çyraglar, Yşka düşse, guşlar eňrär, gurt aglar, Egiler haýbatly, kuwwatly daglar, Daşlar erip, çeke bilmez bu derdi. Kimdir yşkyň ýükün çeken merdana, Pelek gördi, gorkup düşdi gerdana, Zemin jünbüş eýläp, geldi lerzana, Çöller, düzler çeke bi...dowamy...
Yssyja goshgyjk+8
Batyr borun her mahal Iller name diysede Wepaly bolaý sahel Erkin ozge alsada Perkaña etmay gahar Azap elleñ duysada Meñ dunyamde bir şaher Assa gownim galsada Arada bir soraga Gulak goyman gurledin Adalatsyz jogabyñ Maña diyrsiñ diymedim Yakyn saydym gunahim soydum emma soymediñ Menden basgasy ahyñ dinlarmika gozlegin Sen Melikam men Şahyñ saysam ozun dozmedin Sen dunyamde pasyldyñ menam seniñ aşygyñ Paslyñ neri Bahard...dowamy...
Bagt name?+5
Sähetli gün dünÿä inseñ, Onki synañ sagdyn bolup, Ene süÿdün doÿup emseñ, hem ulalsañ oÿnap-gülüp, Šu - Bagt dälmidir! Ösüp-ulalsañ akylly, Okap bilseñ, ÿazyp bilseñ. Jaÿyñ bolsa jaÿ šekilli, Myhman barsañ, myhman alsañ Šu - Bagt dälmidir! Diÿjek sözüñ diÿip bilseñ, Çekinmäge śert bolmasa. Söÿjek gyzyñ söÿüp bilseñ, Šondan özge dert bolmasa, Šu - Bagt dälmidir! Tanyšlardan dost tutunsañ, Bir-birekde ÿalñyšmasañ. Dost w...dowamy...
Men-menlik barada+5
Entek sadalykdan zyýan çeken ýok... Gurbanmazar Ezizow Gözlämok durmuşdan süýji pursady, Goý, pursatlar gözläp tapsynlar meni. Ynsan kükreginde ursa gursagy, Men nämüçin gözläp tapaýyn seni?! Seni gözleýänleñ ömri gurydyr, Teşnelikde galar olañ ýüregi. Onuñ ýoly şowsuzlygyñ ýoludyr, Onuñ ýoly men-menligiñ küregi. Men-menlik belasy ynsan başynda Şalygyny sürip, derde ýolukdyr. Tomusdyr güýzünde, ýazdyr gyşyn...dowamy...
Ykbalym+4
Ýaşlygymy ýada salsam, gara gözler çyglanýar, Gara gözli dost-ýarlarym, käbäm enem aglaýar. Ölen ýagşy, emma, welin şolar ýolum baglaýar, Indi meniň soňky bir ýolumdan goýma, ykbalym. Çagalykda päk ýürekli çagalar deý çagadym, Çagalykda şat geçerdi, gamsyzdy her sagadym, Emma welin, ulalamsoň bagtsyzlykdan agladym, Men günäsiz günäliň odunda goýduň, ykbalym. Bagtsyzlykdan, şowsuzlykdan, gaçyp bilmen gutulyp, Ilki...dowamy...
Eje+3
Ukusyz geçiren gijeleriňi, Bir gezegem dile alaňok, eje! Ýyllar küteltse-de dideleriňi, Irginsiz zähmetden doýaňok, eje! Men seniň bolşuňa galýaryn haýran, Sende merdemligiň nusgasyn görýän. Mähir ummany sen, ýanyňa barýan, Mylaýym sesiňden ganamok, eje! Özi ýaly giň sen bu uly dünýäň, Gözüme perişde bolup görünýäň! Ulam bolsam, maňa "körpejäm" diýmäň Janyma ýaraman duranok, eje! Myratgeldi Hallyýew....dowamy...
Öwüt beriji goşgy+5
Pederleriň aýdanlaryn ýatlagyn, Öýe girseň sag aýakdan ätlegin. Taňry salamyny bergil her haçan, Salamsyz barmydyr heý töre geçen?! Myhman ýerde edep bilen oturgyn, Aýdan kişiň salamyny ýetirgin. Hassa bolsa baryp halyny sorgun, Goldan gelse barça kömekler bergin. Ugratmagyň öz edebi bolmaly, Musulman halkymyz munam bilmeli....dowamy...
soygi+6
söýun meni ýurek söýgi küýseýar, sheýlebir küýseýar ýok çaky-çeni, ýekeje adama ýeterlik söýgi, bilen bir pursatlyk söýun siz meni, mana kan zat uly bir zat gerek dal, eliñizi ýüregiñize goýun siz, size söýgi bilen ýüzlenýan gunlem, sözlerimi kesä çekman söýun siz, söýun meni ahli erki hem durky, bilen tarap size ýollar çekeni, ýeke özum söýup ýorsen elmudam bir azajyk agyr dushjek ekeni söýun meni sizin sadyk guluñyz,...dowamy...
Elmydama gunaleyas illeri...+5
Elmydama gunaleyas illeri... Gozleyaris kisilerin yetmezin Yykmaly bolmalyn ynsan gownuni. Bize gulip gelen aglap gitmesin Elmydama gunaleyas illeri... Oz gunamiz boyna almak kyn gelyar Kate gunani hem bilip dursan-da "Bagysla" diymeklik kemlik bilinyar. Elmydama gunaleyas illeri... Hemme yerde oz sozumiz yoretyas "Ulumsylyk" diylen zatdan yenilip Ne gozel gullerden saman doretyas. Atayew Eziz...dowamy...
Ajy hakykat+13
Eger gecmisime dolanyp bilsem, Duzederdim barja yalnyslyklarymy Nadogry wagtda,nadogry yerde Gecirmezdim gyzyl gymmat wagtymy Gecmise seretsem gozlerim aglar, Ahli ajylarym dusyar yadyma Gowy diyip bakan ahli adamlam, Gara yylan bolup cykyar gasyma. Arkamdan urulan ahlije oklar Guni geler,hokman urarlar sizi. Bu ajy hakykat bolan mahaly Seredip duraryn ynjytmaz meni. Asyrow Mekan...dowamy...
Nyrh+3
NYRH" Kerim Hallyýew. Bir ýerde agzaldy, eşitdim şu gün, Känmişin gyzlardan, gyzlaryñ parhy. Meselem: galyñda gymmatlaýarmyş, Ýokary bilimli gyzlaryñ nyrhy. "Berekella!" diýdim daýzalarmyza, Gyzdyran bolsalar şeýdip, biznesi. Ýene-de şeýleräk açyş etseler, Hasam baýlaşdyrsak gerek, Ginnesi. Ýokary bilimli gyz, gelin bolsa, Irden işe gider, agşam dolanar. Eneke sereder çagalaryna, Geými kir, garny aç erkek e...dowamy...
Balkokame sowgat!+8
Arzuw edip yetenim Goz guwanjym, jigim jan Oymuzin bezegi sen Ballar, kokam Emirhan! Sen gelsen,oy yaz bolyar Aydym bolyar, saz bolyar Ahlijamiz jem bolsak Dunyam satlyga dolyar. Aynur apan kuyseyar Senin yoluna garap Calt gelmesen, yuregi Ezilyar,haly harap....dowamy...
"Seni küýsedim"+4
Gussam gursagyma sygmadyk çagy Bir seni küýsedim, seni küýsedim. Asman gözýaş döküp, diňmedik çagy Bir seni küýsedim, seni küýsedim. Ýelleň şuwlaýşyndan tisgindim, dünýäm, Gülleň uwlaýşyndan tisgindim, dünýäm, Adyňa, özüňe mesgendi dünýäm, Bir seni küýsedim, seni küýsedim. Gözüňi ýaşadýan göreçlerimde, Özüňi ýaşadýan göreçlerimde, Ýeňişli, ýeňlişli göreşlerimde Bir seni küýsedim, seni küýsedim. Setirlem beslendi adyňa...dowamy...
Skripka bolmasady dünýäde...+7
- Belki, sungat tañryñ eziz pishesi... Ýöne muña kim ynanjak? - Gör, ine, Annageldi Jülgäñ gyjagyndan soñ Skripkañ sheýle aglap biljegne? Ýersiz ýere näme beýle sojaýañ Wýetnam, köshesh ahyry? Öñi agy... Soñy agy... Ömrüñde Güljek günem barmy adam pahyryñ? Ussat, soñky syrym aýdaýyn saña, Käte diýýärin men gussadan ýadap, Biz ikimiz dogulmadyk bolsadyk, Hem skripka bolmasady dünýäde... N. Meredow...dowamy...
Jemi: 354
1 2 3 ... 18 >>

Soňky teswirler

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)

Mendeen .Soragg. 2.


Adamy tanaman duryp ashyk bolyp bilenok adam.yone gowy gorip biler belki...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Geografik (Şugün, 20:22)

Gizlin söýgim #6


7nji bolim hany...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #6
Mergenn (Şugün, 20:10)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021