Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!
Şugün doglanlar
Yusup_Durdyyev (16-ýaş) akja (21-ýaş)
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan

İn gyzyklanyan soragym

+3
Sayt hacan acyldy we siz shular yaly saytyn bardygyny nirden nadip bildiniz?...dowamy...

Ene aladasy

+4
Yene-de gosgy yazyanmy, Nicik gosgyn haly,gyzym? Sen su gun al-asmanda Ucup yoren yaly, gyzym. Eline galam alanda, Nameden cytylyar gasyn? Cykgynsyz gune galan dek, Peyda bolyar gozde yasyn. Gowun kesdan- setirlerini, Dine ysga sapyan,gyzym. Kalbynda yok bolsa sol zat, Nireden soz tapyan gyzym? Dogry dusunmezler sana, Ejen bilyar-a, hic kime Galdyrmayanny gabagyn. Wasp et julgani, cesmani, Dag...dowamy...

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!

+7
Ynanamok, ynanamok, indi seň ýalanyňa Ynanamok, ynanamok, söýgiden ýananyma Ynanamok, ynanamok, duz atma ýaralama Söýgimi garalamaaa, adymmy garalamaaa Ýadadym çekmekden, näzini Söýgimden bersede, käsini Dostum meň aýtýan sennäsiňi Adyny tutamda, bermese häsini Birek-birege biz teşnedik Şol günler göz aýlap geçsediň Söýgimiz çekilen keşdedi Diýýänim seniň gulagyň eştmedi Tanadym seniň nähilegiň Özümde saklaýan nägilel...dowamy...

Mendeen .Soragg. 2.

+4
Sorag jogap beräýiň. Hiç görmediginiz adama aşyk bolup gördiňizmi dine sesini eşidip.Ýa-da bolarmydynyz....dowamy...

Laçyn Öwezowa (Malvina)

+0
salam Malvina nikden giryadi Lacyn owezowa diyip biri bamy so? bolsan yazay hayys Akapella nirde?...dowamy...

Gizlin söýgim #6

+9
Gizlin söýgim #6-nji bölüm Biz şol gün, günuzyn bile boldyk. Leýli ejesine joralarym bilen aýlanmana diýip rugsat aldy. Men hem ejeme dostlam bilen oturşlyk bugün diýip öýden gaýtdym. Şol gün, günuzyn Leýli bilen dükanma dükan aýlandyk. Bir-birimize sowgat alyp berdik, ol maňa sagat sowgat etdi. Men hem oňa tylla spoçka(sepiçka), tylla ýüzük sowgat etdim. Leýlim gaty şatdy, gözünden guwanyp, begenjinden ýaňa 7-nji asmand...dowamy...

yyldyz.ru da

+4
Salam doslar soz beren aydymlam tayyar boldy Yyldyz.ru da skacat edip dinlap oz pikirinizi galdyryn ❤ basmany unutman Kakamjan mp3 Habar alsana mp3...dowamy...

"Internetde dörän söýgi"

+5
Bilmedim, nireden girdiň dünýäme, Tötänden tanyşdyk, tötänden duşduk. Ýogsa, imrinmäge pursatam ýog-a, Bary-ýogy internetde ýazyşdyk. Soraşdyk, ideşdik, duşuşdyk soňam, Göwnüň ýaly gözel eken keşbiňem. Şondan bäri ak kagyza sen hakda Goşgy bilen çekip ýörün keşde men. Hat ýazaňda ýyndam urýar ýüregim, Jaň edeňde has ýagtylýar töwerek. Duýgularmy ýaýyp goýduň öňüňde Gursagymy beýlesine çöwürip. Öňde-soňda bolan sowuklyk...dowamy...

Hudaýsyzlar (bolan waka ) 1- nji bölumi Awtory:Nowça

+7
Men bu pajygaly wakany bir ýigdiň durmyşda maşgala durmyşynyň ýogyz kemsitmeleri esasynda, gurruň bermegi boýynça ýazdym. Durmyşda bolan waka we daşdan ýakyndan eşdilýän, gaýtalanýan waka ....Şajan uzyn boýly görmegeý ýigitdi. Gara saçlary maňlaýyna duşup duran ,özine gelşik beren şadyýan alçak ýigitdi Ol Mährini gullukdaşy toý edende görüp,ony ilki gören gununden aşyk bolyp, beýleki ýigitler ýaly gyzyň yzyndan kan ylgap...dowamy...

"Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin"

+5
Gursagymda bir del duýgy oýandy, Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin. Senem duýupmydyň meniň duýanmy, Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin? Günlere nur gatdyň, umyda ― tagam, Ýogsa, sussum juda pesdi ýap-ýaňam. Ertirki bagtym ― çyn, düýnki gam ― ýalan, Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin. Dadym diňip, adyň siňdi zybana, (Ýogsa, meňki boljagyňam gümana...) Yhlasym sen taýa boldy rowana, Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin. Ýüz o:ýa, müň dürli hyýal...dowamy...

"Söýgi"

+3
Uçradym söýgiňe — ýitdi özlügim, Çyndan duýdum söýülmänem, söýmänem. Gelip, dolduň ähli ýetmezligimi, Asyl ýaşap bolýan eken köýmänem. Indi has süýjedi ömrüň tagamy, Aýdymlary has üýtgeşik serçeleň. Göwnüme, itleriň üýrüşem ajap, Göwnüme, hol kaktuslaram — ter çemen. Söýýän çogly Güni, söýýän buludy, Ýagşyny, ýamany söýýän gyradeň. Dünýäde milliardlap adam ýaşaýar, A meň üçin olaň sany bire deň. Gijeler gündiz deý ýap-...dowamy...

Sorag 10

+1
Nm uchn soragly mowzuklara girip duryp teswir yazman chykyanyz?...dowamy...

sorag

+2
Dunyada en cok istediginiz sey nedir? ...dowamy...

Yenede sorag 9

+0
Birinin telefony elinize dushse ilki nm girerdiniz.??...dowamy...

Gizlin söýgim #5

+11
Gizlin söýgim #5-nji bölüm Ýöne gynansakda, aradan şeýlebir galp çykdy. Ol galpdan men geçip bilmedim we söýgimden aýryldym. Aradan geçen kän günlerde biziň söýgi dowam etýärdi. Tomus aýlary, tomysky dynç alyşa çykdyk. Ýagny okuwlarmyzy dyndyk, Leýli oba geldi. Gelen güni agşam, emelläp, jaň edip gürleşip, duşuşyga çykardym. Agşamky duşuşykda ikimiz hem edil ýüpden boşadylan, ýawany ýolbarsa meňzeýärdik. Ilki Leýliniň...dowamy...

Tasinlikler dunyasinde

+4
Her adamyn ozune mahsus barmak yzynyn bolsy yaly,olaryn dillerinin yzlary hem biri birinden tapawutlydyr Adaty balary 450 gram baly yygnamak un 2 million gule gonmaly bolyar. Duyegusun gozi beynisinden uludyr. Bir galam bilen 50.000 sany soz yazyp bolyar. Towugyn howada in kop ucan wagty 13 sekuntdyr. Sycanlar duyelere garanda suwsyzlyga has cudamlydyr. Pil bokmegi basarmayan yeke-tak haywandyr....dowamy...

Gizlin söýgim #4

+11
Gizlin söýgim #4-nji bölüm Leýli gidenden soň, aradan 3 aý geçdi we maňa nätanyş nomerden, şeýle SMS geldi: Nätanyş: Salam Men: Aleýkum, kimaý by? Nätanyş: tanadyňmy Men: Aý men hudaý ýa-da palçy däl, seniň SMSiňden tanar ýaly. Mümkin bolsa özüňi tanyşdyraý. Nätanyş: men Leýli Men: aaaa, çyndanam? Men: näme boldy? Men: näme üçin maňa hiç zat diýmän gitdiň? Men: aloo? Leýlim? Men: näme üçin öýkelediň menden Leýlim? Diýe...dowamy...

Kerim Hallydan

+4
Gyz dogan Ýyllar alyp gitdi “Maşgala” oýnun, Sogurdyda çagalygyñ teýinden. Oýunlary çyna öwrüp, ädimläp, Çykyp barýañ ynha garyp öýüñden. Indiki barjagyñ, garypmy ýa baý, Dogrumy, egrimi... (Hudaý saklasyn). Saýlapsyñ, seçipsiñ, söýüpsiñ ony, Tüf-lenen tüýkülik yza gaýtmasyn. Garyp bolsa baýatjak bol tünegñi, Gurply bolsa nebis sütünin ornat. Ejemiñ öwreden edep-ahlagy, Ejesine bolsun ullakan hormat. Gala...dowamy...

sorag 2

+2
Sana ya boydasyn (dostun)- ya soygulin sec diysele haysyn secerdiniz?...dowamy...

Sorag

+1
Birinji bakysda soyga ynanyanyz ekeni bolya onno internetdaky soyga ynanyanyzmy...dowamy...
1 2 3 ... 49 >>
Mowzuklar: 969

Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021