Içeri gir Agza bol
"ŞYGYRÝET AGSHAMY" basleshiginin netijeleri!


Ýüklemeler (95)

Kimler saýtda (
22 / 86)

Agzalar (1921 / +8)

Pikirler (3940 / +877)

Saýt dükany
7 (+1)

Suratlar (61 / 1110 / 
+123)

Dolandyryjylar

Forum (3285 / 25019)
]

Bloglar (124/
+2)

Forum aktiwler
Soňky paýlaşylan suratlar
» VIP Mowzuklar
- pikirler
Mowzuklar | Düzgünnama

Online Bar!


Hoş geldiñiz "Online Bara"!!!Häzir sanly minutlardan Liverpul we Roma oýuny başlar.Geliñ oýunuñ gidişini teswirlap,fudboldan gepleselin.Barda kop icip yene oyunize ozim alyp gitmeli bolmaýyn))Hany basladyk onda dowamy…
Umumy bölüm | Sport älemi
M.H.S (Bu gün, 01:15) okaldy (19)

"Şygyrýet agşamy" basleşigiň netijesi


Mälim bolşy ýaly indi iki üç hepdeden bäri her hepdäniň 2- nji güni "Şygyrýet agşamy" geçirlip gelýar Bu gunki basleşige hodurlenen tema, boýynça goşgy duzmeklige iň aktiw gatnaşan agzamyz @Malvina
agzamyzy tutyş ýurekdeshleriň adyndan gutlaýarys Basleşige hodurlenen temaň mazmyny Gyz ýoluň ugry b
dowamy…
Umumy bölüm | Ýerli täzelikler
Akapella (Bu gün, 01:10) okaldy (48)

UEFA 2017-2018. Ýarym final oyunlary sowgatly prognoz


Salam futbol jankoyerleri bu gun Uefa Ýarym final oýunlarynyñ ilkinji jubit oyuny bar gelin sowgatly prognoza gatnashalyñ anyk hasaby bilen agzalara ýòrite adminler tarapyndan 500 ball garashyar. Angliýanyñ Liwerpuly òz òyinde Italýanlañ Romasyny kabul edýar. Oýun tm wagty bn 23:45 bashlayar jogapl dowamy…
Umumy bölüm | Sport älemi
Ter stegen (Düýn, 23:48) okaldy (18)

ATAMDAN GELEN HAT(sms)


Salam oglum, senin kyn yagdaya düşüp, çykalga tapmayanyn, atalyk yüregim syzya, şol sebapden sana,şulary yazyan. Durmuş bivepdyr, zalymdyr seni, yykyldygyn sayyn üstünden basmak, yençmek, boyun egdirmek ün pikir etmejek erbetlikleri başyna salar.Yöne men sana ynanyan, sebabi sen menin oglum! Şovluly dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
HANWELİ (Düýn, 23:49) okaldy (26)

Kim gunali durmushda bolan zat


Salam yurekdesh saytynyn agzybir agzalary. Men bu gun dost oglanymyn bashdan gecirenlerini size yetirmekci kim gunali her agza oz pikirini aytsa maslahat berse Aman bn Cynar internet saytynda tanyshypdyrlar. Bular imoda hat alyshyan eken dine dostluk hokminde arassa hat alyshyp bir birine komek edi dowamy…
Gürrüňdeşlik | Agzalar bilen sohbetdeslik
Ter stegen (Düýn, 23:21) okaldy (46)

"Bardyr şeýle aýallar"-dan täsirlenme


Zannyna Bakyñ Zanny bozuk bir tula Wepa bermez bir gula Hä, keýpe gyzan bolar Hä, höwes eder pula Ýogam bolsa ýetmezi Durmaz diýen etmezi Aladasy şol onuñ Şonsyz güni ötmezi Emma, zanny düzüg gyz Ga:lsada kyrk ýyl ýalñyz Kyn hem bolsa mert geçer Ýalñyş ýerde goýmaz yz Durmuş diýilýän akym Eder h dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
siosiam (Düýn, 23:05) okaldy (33)

Şygyrýet agşamy! Geliň biz goşgy düzeliň! Bäsleşik


Salam saýdyn agzalary we myhmanlary! Bu günki bäsleşigiň şerti aşakdaky hekaýa öz düşinşiňiz boýunça goşgy düzmeli.ýa-da isleseniz hökman gosgy däl hekaýa oylanmada ýazyp bilersiňiz Azyndan 2 bent bolmaly we jemini ,azajyk alada bolyp gija galyp mowzugyň açylandygyny sebapli sagat 22.00-da n dowamy…
Yurekdesh.Ru | Saýt täzelikleri
MAHRIBAN (Düýn, 23:07) okaldy (55)

Gurbannazar Ezizow


Gaplaň Haýwanat bagynda demir kapasa, Demir kapasada gaplaň ýatyrdy. Gyzyl gözlerinden akýan damjalar Murtunyň ujunda asylyp durdy. Şäherli adamlar onuň ýanyna Getirdiler daýy, ýeňňelerini. Bu zatlardan bizar bolan janawar Ýatlardy Afrikaň jeňňellerini. Juwan günlerinde gara gijeler Gözleri ot bol dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
sonagulda01 (Düýn, 19:50) okaldy (16)

"Giderin"


Giderin, giderin serimde duman. Elime galamy alyp giderin. Goja dunýä garratsada gussadan, Bakyýet ýoluna gülüp giderin. Öwrenmeli zady öwrenip artyk, Ony köp gaýtalap bilip giderin. Göwräm hoşlaşsada, ýalancy bilen, Beýik adym bilen gelip giderin.  Köp zatlary gözlemerin ömrümde, Az bilen duşmany dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
barca (Düýn, 15:29) okaldy (20)

Göresim geldi.


Kalbymy güne$iñ nuruna çoýup, Arzuwlar ýolundan ýöräsim geldi. Seni düý$ümde (ýeter düý$de bolsañam) Kalbyñda y$k bolup döräsim geldi, Men seni ýene-de göresim geldi! Çekip y$gymyzyñ reñksiz suratyn, Bagtyñ reñki bilen boýasym geldi. Bagtymyza $aýat edip gülleri, Bir ajaýyp çemen bogasym geldi, Me dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi Dünyasi
mazalyja (Düýn, 15:18) okaldy (15)

meniñ düşünjäm


Meniñ Düşünjäm Zenan geler güldirer Zenan geler öldirer Adam maşgala guryp Nämeligin bildirer Är bar daşyñ galasy Är bar başyñ belasy Çyn ärde ilki bilen Dogum bolsyn ylahy Edepliñ ýüzi solmaz Duşy:nça gadyrbilmez Müñ tymsal ýat tutsada Akmaga akyl gelmez Ters üstüne dürs gelmez Düzüg dile il gü dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
siosiam (Düýn, 19:34) okaldy (39)

pikirler


 1. Alhi zat adamyn elinde, sonun ucinem ony wagtly wagtynda yuwmak gerek.  2. Pikirler edil bure yaly bir adamdan beyleka bokyar, yone hemmani cakanok. 3. Hatda dymmakda-da grammatik yalnyslyklar bar.  4. Gozbasa yetmek ucin akymyn tersine yuzmeli.  5. Kabir adamlaryn pikiri seyle bir yuzley bo dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Malvina (Düýn, 17:48) okaldy (67)

Ozini soyyan ynsan hakda pikirlenmek


Soygi bu dunyade yasayan ahli ynsana gerek , kimsi utulyar kimsi utulanok men yone bir zady bilyan kop ynsanlar yurekden soyyeni terk edyaler asla onun soygusinede ynanoklaram yalandan soyyanlere bolsa janyny berip ynanyalar seydip yalan soygi bilen aldanyalar. Bu menin oylanmam kop ynsa dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi Dünyasi
TMRT (Düýn, 18:13) okaldy (37)

Söý..


Onsuzam bu yurek yanan ynjytma ozga gidip men soygimi yat etme mahrini ber hic mahrine zar etme Dine meni soyup biljek bolsan soy Yanymda bol gitme meni terk edp Yalnyz soygi ummanyna gark edp Gezmayin ejiz yuregme dert edp Omur bile bolup biljek bolsan soy Galmayyn soygi yolunda ejizlap gezmeli b dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
melegim97 (Düýn, 16:42) okaldy (18)

Ho$la$dyk


Çykyp gitdiñ ykbalymdan sogurlyp, Päk y$gymyñ çamalagyn ça$yrdyñ. Arzuwlarmy umytlarmy depeläp, Durmu$ymy, ykbalymy çag$atdyñ. Gitdiñ! Geljegiñe galmady umyt, Emma ham tamalar kalbym gemirýär. Ýeke wagtyñ ýolda$ bolan bu kalbym, Seniñ üçin bir kesege deñmi ýar? "Ýar" diýdim, Diýmeklige hakym ýok i dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi Dünyasi
mazalyja (Bu gün, 00:11) okaldy (25)

TM STAWKA


Bilişimiz ýaly şu gün uefa çempionlar ligasynyñ ýarym final duşyşyklary bolup geçýär.Şol mynasybet bilen size pul işlemek mümkinçiligini döretmekçi.Diýmek stawkañ şertleri bilen tanyş etjek.Bu ýerde hiç hili ýalan we erbet niýet ýok hemme zat halal bolýar.Arkaýyn boluñ.Siz iki görnüşde stawka goýup dowamy…
Internet biznes | Internetde pul işle
Anton96 (Düýn, 23:22) okaldy (38)

PERZENDIŇ ATA-ENE ÖŇÜNDÄKI BERGI-BORJY


PERZENDIŇ ATA-ENE ÖŇÜNDÄKI BERGI-BORJY Beýik Saparmyrat TÜRKMENBAŞY: Eziz ýaşlar! Ejeleriňizi depeleriňize täç Ediň! Siziň ömrüňize bagt nurun çaýýan Ejeňizdir, kakaňyzdyr. Durmuşyň tagamy – ata-Enä goýýan hormatyň¬dadyr! Mukaddes Ruhnamadan Eriň ýüzünde Ene-atadan Eziz zat ёkdur. Allatagala Gu dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
ГДЕ ТЫ ГДЕ Я ? (Düýn, 15:31) okaldy (19)

©Annagurban Annagurbanow 《Aglama Gyz》


©Annagurban Annagurbanow 《Aglama Gyz》 ... Deñ duşlarym durmuş gurdylar diyip Gynanyp aglama açylar bagtyñ Gaharlanma nämeka kemim diyip Kemsinip aglama açylar bagtyñ *** "Meniñ deñ-duşlarmyñ başy öýmeli, "Diýip kemsinmäñi indi goýmaly, Allañ ýazanyna kaýyl bolmaly, Gyýylyp aglama açylar bagtyñ. dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Annagurban (Düýn, 09:13) okaldy (27)

ÝABY FAMILÝALY


Ýaby familiýaly Işinden meýletin çykan general-maýor Buldeýewiň dişi agyrýardy. Ol agzyny arak we konýak bilen çaýkap, agyrýan dişine müşdegiň gurumyny, ajy, arçanyň sakgyjy, nebit ýaly maddalary basyp, ýüzüne hem ýod çalyp, soňam gulaklaryny spirtli pagta bilen dykýar ekeni. Ýöne, şonda-da, bul dowamy…
Edebiýat | Hekaýalar
Luliana (Düýn, 14:45) okaldy (51)

Bagta isleg


Sen bagta ullakan çakylyk ugrat Ol kiçijek bolyp gelsede bolýar Gelmesede şükür etjek ýene men Kä kişi ony hiç görmänem ölýär Sen bagta ullakan süýjülik ugrat Ol kiçiräk jogap bersede bolýar Çünki şoldyr gönenjegim, doýjagym Artyk düşse mesirgäris, kim bilýär Uly çakylyga kicelip gelsin Uly süjüli dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi Dünyasi
siosiam (Düýn, 15:56) okaldy (43)

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Erkin mowzuklar (4)
Erkin mowzuklar (5)
Erkin mowzuklar (6)
Erkin mowzuklar (7)
Degişmeler älemi
Tanyşlyk
Gutlaglar
Agzalar bilen sohbetdeslik
Dunya tazelikleri
Saýt hakynda
Saýt täzelikleri
Ýerli täzelikler
Kitaphana (1)
Kitaphana (2)
Goşgular dunyasi (1)
Goşgular dunyasi (2)
Goşgular dunyasi (3)
Goşgular dunyasi (4)
Goşgular dunyasi (5)
Goşgular dunyasi (6)
Goşgular dunyasi (7)
Sport älemi
Saglyk
Aşhana syrlary
Biznes we telekeçilik
Türkmen kinosy
Dünya kinosy
Türkmen aydym sungaty
Dunya aydym sungaty
Programmirleme dilleri
Saýt doretmekde komek
Internetde pul işle
Pully hyzmat we teklipler
Kompýuter(Hardware)
Kompýuter(software)
Taze tehnologiyalar
Awto älem
Talyp we mugallymlar
Daşary ýurt dilleri
Takyk we tebigy ylymlar
Umumy sapaklar
Ussahana
Telefon görnüşleri
Mobil operatorlar
Söýgi Dünyasi
Hekaýalar (1)
Hekaýalar (2)
Gyzykly wakalar
Şahyrlar biografiýasy
Kömek gerek
Rowaýatlar
Syýahat
Moda ( Gelin gyzlar ucin)
Moda (Erkekler ucin )

Library Map
tesst

wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
© by Aly Ilamanow
Statok.net