Içeri gir Agza bol
REKLAMA HYZMATY
Elektron kitaplar älemi


Ýüklemeler (121/
+1)

Kimler saýtda (
49 / 117)

Agzalar (2498 / +6)

Pikirler (177 / +177)

Saýt dükany
7 (+1)

Suratlar (81 / 855 / 
+12)

Dolandyryjylar

Forum (4411 / 39031)
]

Bloglar (148)

Forum aktiwler
Soňky paýlaşylan suratlar
» VIP Mowzuklar
- Zenan üçin iñ uly bagtlar...
- banda yatanlar ucin halk aydym
- Maña gapysyny açjak perzent doguldy...
Mowzuklar | Düzgünnama

seniñ ornyñ dönenim


Seniñ Ornyñ Dönenim Aýyñ-Güniñ şuglasyna aşykkam Maña şemiñ ýagtylygy ýetenok Unan gülim köp zadyma aşyk kän Emma olar señ ornyñy tutanok Abraýymam ýetik gezen ýerimde Ýitirjekler känem bolsa ýitemok Ýetip bilmän kösenemok hiç kime Käbirlerniñ özine men ýetemok Söz aýtmak däl, özleri söz aýtýan b dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
DASHYUREK (Bu gün, 21:27) okaldy (7)

Yürekdeş agzalar ün!


Mana kabir agzalaryn beryan soraglary! Siz name ün köplenç özbek saytlardan alyp goyyanyz? Birinjiden dine Özbek saytdan dal, Rus saytlar, Türk saytlardan hem alyan . Bu saytlardan almagymyn sebabi ,bu saytlarda gaty gyzykly vakalar bar terjime etmane yaltanmasan. Onsanda sayta girip oturamda bide dowamy…
Gürrüňdeşlik | Agzalar bilen sohbetdeslik
HANWELİ (Bu gün, 21:44) okaldy (41)

Bilbil Çaryÿewa / Gośgular.


ÝÜREGIMI GAÝDYP BER Maňa meniň ýüregimi gaýdyp ber,  Telwasymy, joşgunymy, yşkymy.  Maňa meniň ýollarymy aýdyp ber,  Terk edeýin bu nägehan boşlugy. Maňa meniň ýüregimi gaýdyp ber,  Umytsyz ejizläp boýnun burmasyn.  Özge bir täleýde, özge gursakda,  Näzik duýgularmy sowuk urmasyn. Maňa meniň ýüre dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Elif (Bu gün, 18:16) okaldy (14)

Pikir uçgunlary...(Saňa diýjek sözlerim)


Haçanda kimdir biri gulagyňa bir zatlar pyşyrdaýan ýaly bolsa,sen şol sözleri üns bn diňle we ony kalbyň töründe gizläp goý. Olar meniň ýüregimdäki saňa diýjek sözlerimdir. Eger sen meniň söýgüme mynasyp jogap bermek isleseň-ýylgyr. Sebäbi meniň senli dünýädäki esasy arzuwym-seniň ýylgyrmagyňdyr. E dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Sahyr yigit (Bu gün, 18:21) okaldy (21)

internet hakda


Nam ucin, nam ucin surat acanok, Yazan hatym wagty bilen gidenok, Hat gitsede, прочитано bolanok, Nam ucin beydip donyan internet ?! Bir-iki aydan bari donyarla sheydip, Men yaly mushderini gynama beydip, Gayta_gayta giyan ishlansin oydip, Nam ucin umytda goyyan internet ?! dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi Dünyasi
gugajan (Bu gün, 22:11) okaldy (32)

Dost… dost… dost… Aslynda kim?


IMG Dost… synaglarda arkadaş.... Agyr demlerde yanynda bolyan ynsan! Dost… şatlygy hem gaygyn den çekişyan, gyzgyn mahir bermane tayar ynsan! Dost… in gizlin syrlarny hem sana ynanyp aydyan, yada bizin syrymyzy il dowamy…
Durmyşy we bolan wakalar | Oýlanmalar ummany
HANWELİ (Bu gün, 21:32) okaldy (25)

Salowmaleýkim


Bir söz Bir söz diýseň, sözüň ýaňsa alar kim?! Sarpam bar iň kiçi, zer ýaly söze. Şeýle bir söz bardyr: „Salawmaleýkim!“ Ony goşawuçlap berýärin size... Tanyşmy sen ýa-da bolaý nätanyş, Hoş söz üçin göwne kine salar kim?! Öňde-soňda bizi dostlaşdyrjak zat — Salawmaleýkim! Goçmyrat ORAZBERDIÝEW dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Baycik (Bu gün, 14:23) okaldy (12)

Mekdep


Bu waka mekdep döwrümde başlapdy. Ulalyp ýetginjeňlik döwrüne hemmämiz mekdep döwründe ýetýäs. Şol wagtlar hem ilkinji söýgi diýilip atlandyrýan zadymyz emele gelýär. Bu zatlar indi biziň üçin gülkünç bolup görünýär. Ýöne ahyry her kimiň ýadynda galan bir unudylmajak wakasy galýar. Onyň ady Elnarad dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi Dünyasi
Inzhener (Bu gün, 15:09) okaldy (27)

"Goşgular ýygyndysy" elektronnik kitapdan


Gitdiň ýöne Gün dogmasyn goýmady, Aýam öňkisideý saçdy nuruny. Hiçkim maňa sen gussaly diýmedi, Çynym aklym ýitirmedi huşuny. Ýene öňkim ýaly rahat ukladym, Öňkim ýaly düýş görmedim birjigem. Ýöne aýlar geçip ýyl dolananda, Göz öňümde janlananda geljegim- Aljyradym el-aýagym baglandy, Söýgüm ysgyn dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Nirvana (Bu gün, 16:35) okaldy (32)

Durmu$yn 5 hakyky duzgini


Durmu$yn 5 hakyky duzgini 1.Adamlara gaty golayla$maga howlukmañ.Sonda olara gerekmi ya gerekdaldiginizi bilersiniz. ****** 2.Sozlere ynanman hazirki dovurde sozlerin hic hili gymmaty yok. ****** 3.Gadryny bilyanlerin gadryny bilin.Sizi gereklemeyanleri saklajak bolman. ****** 4.Bahanalara ynanman dowamy…
Gürrüňdeşlik | Agzalar bilen sohbetdeslik
#MUSULMANKA (Bu gün, 13:52) okaldy (48)

Duÿgusygûÿçlilere, ûstûnlik gyt dál...


Jemi 100 sözden ybarat bolan anektodlaryñ konkursy yglan edilÿàr. Şonda şu aşaky anektod yeñiji bolÿar: "Men, gonşymyñ, gazanyna, bir, gap, duz, guÿdym... Galan 93 sözi bolsa, çorbasyndan bir çemçe dadansoñ, ol aÿtdy..." dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Elif (Bu gün, 10:43) okaldy (33)

Gyz mertebesini śeÿle saklasa gowy...


Wepa Pirnepesow / *** Sen ýanymda wagtyň, birahat dünýäň Bar bolan gowulygnyň bary meniňki. Aljak bolsam elňi elime, diýýäň: "Ýakynlaşma heniz. Toýdan soň..." Bilýän, Sen-ä meňki borsuň, menem seniňki. A men däli ýaly şu wagt söýýän, Men şu wagt açýan ýüregmi saňa. Gözleň çuň dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Elif (Bu gün, 14:18) okaldy (37)

,,Inim, śol jaÿymyz ÿykmaly dáldiñ!"


Döwlet Orazsähedow / KÖNE ÝURT Obaň bir çetinde ulalypdyk biz. Saýlanybam duranokdy jaýymyz. Döwür kyndy, ýöne bagtly çagadyk, Şadyýan geçerdi gündür aýymyz. Gün düşmez saýaly bagymyz bardy. Çuň gazardyk nardyr üzüm joýasyn. Geň zat, şol döwürler görmändi gözüm Naryň ýa-da almalaryň za dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Elif (Bu gün, 11:01) okaldy (29)

Öňden görüji Wanga we onuň aýdanlary 2018- 5079-njy ýyllar aralygy


Wanga – dünýä belli bilgiç, öňden görüji zenandyr. Wangeliýa (Wanga) Pandewa Guçherowa 1911-nji ýylda Makedoniýanyň Strumiçha şäherçesinde dünýä inýär. Gyzjagazyň üç ýaşy dolanda ejesi aradan çykýar. 12 ýaşly Wanga oz ýašaýan şäherçesiniň töweregindäki meýdanda gezip ýörkä aýlyganç ahy-tupan turýar dowamy…
Edebiýat | Gyzykly wakalar
Alik (Bu gün, 21:56) okaldy (66)

Annasoltan Kekilowa/Serediñ adamlar.


Serediň adamlar... Serediň adamlar, sözleýär asman, Sözleýär seslenip mawy bulutlar. Serediň, serediň, baksaňyz her ýan, Sözleýär seslenip bägüller, otlar. Derýalar möwüç urýar, deňizler joşýar, Tolkunýar ol, mawy asman tolkunýar. Tolkuna ýyldyzlaň suraty düşýär, Serediň dostlarym, güneş galkynýar dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Babadayhan (Bu gün, 09:33) okaldy (9)

Redmi 5 boyunca komek gerek


Salam aranyzda redmi 5 telefonyny ulnayp goren barmy? dowamy…
Gürrüňdeşlik | Kömek gerek
Iskenderoff (Bu gün, 14:40) okaldy (26)

WOKZAL. ATAJAN ANNABERDIÝEW


Uruş gutarypdy, dolupdy wokzal Gojadan, çagadan, gyzdan, gelinden. Märekäň çetinde durdy bir aýal Mäkäm tutup oguljygnyň elinden. Geldi argyn otly persala bolup. Ýaraly wagonlar doly esgerden. Agymy, gülkümi bolanok bilip, Doldy wokzal garym-gatym seslerden. Bir esgere kän seretdi ogl dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Zehin (Bu gün, 08:37) okaldy (12)

Üns beriň bäsleşik 2!!!


sALAM AGZALAR WE MYHMANLAR TAÝÝAR BOLSAŇYZ INNE SORAGLAR!SAGAT 21;00 ÇENLI JOGAPLARNYZ KABUL EDILÝÄR. 1.Gyzyl daşy gök deňize atsaňyz näme bolýar? IMG 2.Telefon ekranynda näçe sany 3-lik belgi bar? [img]http://fs5.directupload.net/image dowamy…
Yurekdesh.Ru | Saýt täzelikleri
#MUSULMANKA (Bu gün, 21:21) okaldy (52)

Batyr Hojanyýazow


"Baharda gelerin" diýip gidipdiň. Ynha bahar, ynha ýagyş, ynha men. Ýollaryňda sergezdan men, tenha men. Gelerin diýipdiň ýollary aşyp, Ynha bahar, ynha ýagyş, ynha men. Ynha penjireden sowujak şemal Hemem ýagşyň sesi gelýär çalaja. Gazetlerem öňküsi deý dur çaşyp, Men henizem seň gadryňy ýatladýan dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Babadayhan (Bu gün, 13:25) okaldy (16)

Ýönekeý adam


Adamlaryň ýuwaş-ýuwaşdan adamçylykdan uzaklaşýan günlerinde bu işi has irräk bitirenlere hem duş gelmek bolýar. Azat hem şol adamlardan biri, daşyndan göräýmäge ýönekeý bir ofis işgäri, hemmeler ýaly bazara gidýär, içi gysan wagty barlara gidip gidip bir-iki bulgur gömüp gaýdýar, garaz alyp barýan ü dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
#MUSULMANKA (Bu gün, 15:55) okaldy (31)

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Erkin mowzuklar (4)
Erkin mowzuklar (5)
Erkin mowzuklar (6)
Erkin mowzuklar (7)
Erkin mowzuklar (8)
Erkin mowzuklar (9)
Degişmeler älemi
Tanyşlyk
Gutlaglar
Agzalar bilen sohbetdeslik
Dunya tazelikleri
Saýt hakynda
Saýt täzelikleri
Ýerli täzelikler
Kitaphana (1)
Kitaphana (2)
Goşgular dunyasi (1)
Goşgular dunyasi (2)
Goşgular dunyasi (3)
Goşgular dunyasi (4)
Goşgular dunyasi (5)
Goşgular dunyasi (6)
Goşgular dunyasi (7)
Goşgular dunyasi (8)
Goşgular dunyasi (9)
Goşgular dunyasi (10)
Goşgular dunyasi (11)
Sport älemi
Saglyk
Aşhana syrlary
Biznes we telekeçilik
Türkmen kinosy
Dünya kinosy
Türkmen aydym sungaty
Dunya aydym sungaty
Programmirleme dilleri
Saýt doretmekde komek
Internetde pul işle
Pully hyzmat we teklipler
Söwda-Satyk
Kompýuter(Hardware)
Kompýuter(software)
Taze tehnologiyalar
Awto älem
Talyp we mugallymlar
Daşary ýurt dilleri
Takyk we tebigy ylymlar
Umumy sapaklar
Ussahana
Telefon görnüşleri
Mobil operatorlar
Söýgi Dünyasi
Hekaýalar (1)
Hekaýalar (2)
Hekaýalar (3)
Gyzykly wakalar
Şahyrlar biografiýasy
Kömek gerek
Rowaýatlar
Syýahat
Moda ( Gelin gyzlar ucin)
Durmyşda bolan wakalar
Mistiki hekaýalar
Oýlanmalar ummany

Library Map
tesst

wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
© by Nowça
Statok.net