Içeri gir Agza bol
REKLAMA HYZMATY
Dostluk.Ru - dostlaryň bn bile bol
Elýeter hyzmat

Forum

(6029 / 50687)

Pikirler
(17780 / +800)

Agzalar
(2587 / +2)


Albomlar

(97 / 599 / +2)


Bloglar

(151)


Saýtda

17 / 68


Aktiwler


Saýt dükany
7 (+1)

Dolandyryjylar
» VIP Mowzuklar
- KAKA hakda goshgy
- UEFA Chempionlar liga oynunyn prognozly yarshy (3-nji tur) .
- MENIŇ SÖÝGIM
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar | Düzgünnama

Ata dilegi


ATA DILEGI Tiken bolup çümseñ meñ tenime çüm,  Islendik daşyñy meñ üstüme zyñ, Olara çyrag bol, bol sen maña tüm, Ynjydyp, düşseñem meñ ýüregme düş, Emma balalarmy aglatma durmuş! Maña düşsün kötel ýollañ akymy, Perzentlerme bagş bolsun ýakymy. Çekdirip çagamyñ çekjek ýüküni, Al janymy olañ ömürle dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Adamzat (Bu gün, 00:01) okaldy (8)

" Alla " diýmek


[b]Bir garyp ýigit ülkäniñ patyshasynyñ gyzyna ashyk bolýar. Ýigit derdini ülkede ýashaýan meshhur derwüshlerden birine gürrüñ berýär, ondan kömek soraýar. Derwüsh: "Oglum, sen shähere girilýän derwezäniñ agzynda otur, kim näme diýse, diñe "Alla" diýip jogap ber" diýýär. Garyp ýigit diýleni edýär. dowamy…
Edebiýat | Rowaýatlar
Oraz (Düýn, 23:42) okaldy (5)

Iki sorag


Eý gardaşlar size sorag Kime berer keramaty Hak musulman hakly gorar Amanat bir garamaty Bu ikisi hem kyn sorag däl) dowamy…
Gürrüňdeşlik | Agzalar bilen sohbetdeslik
HASBINALLAH (Bu gün, 00:16) okaldy (17)

Bir sorag


Kyn soragam däl, muny juda köpiñizem bilýän bolmagyñyz ahmal. Arap harpyny öwrenip aýat sure öwrenenlerä muny bilmekde kynçylygam çekmezler. köp mollalar (mollum san) diýip aýtýan kitaplaryny öwredenlerinde "(?) Harp ýürekden çykar"-diýýän bolmaly. Ýagny: haýsy harpa (şu harp ýürekden çykar) diýýär dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
HASBINALLAH (Düýn, 22:59) okaldy (22)

Tewhid ynanjyna wepa


[b]Arap asylly meshhur shahyr Ferazdak Küfe shäherinde dünýäden ötende, soñraky nesillere özüniñ saýlanan shygyrlaryny jemleýän bir diwan miras galdyrýar. Aradan 1300 ýyl geçendigine garamazdan, edebiýat kitaplarynda entek hem ady geçýän Ferazdak gürlände buýtar-suýtar etmegi halamaýan, gönümel ada dowamy…
Edebiýat | Şahyrlar biografiýasy
Oraz (Düýn, 22:12) okaldy (5)

"GOŞGULARYM SAŇA ÝAKYNLYGYMDYR..."


Goşgularym saňa ýakynlygymdyr, Dünýäm, bolsa-bolubersin daş ara. Şükür, bir-birege ynammyz ýetik, Umyt ýetik bagtly bolup ýaşara. Wagt synaýar söýgimizi ýadaman, Ýollar uzap gidip otyr wagtsaýyn. Ýöne bize sabyr gerek ullakan, Ýaşamaly garaşmagy bagt saýyp. Kötel ýollar aljyratsa azajyk, Yşk ysynd dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Pegas (Düýn, 21:53) okaldy (10)

TAPMAÇA!!!(KIMIÑ KELLESI GÜÝÇLI BOLSA BILJEK BOLSUN)


BAZARDAN ALDYM BIR SANY... ÖÝE GETIRDIM MÜÑ SANY... dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
JakGa (Bu gün, 01:51) okaldy (35)

Söýgi mukaddesligi


Bir eyyám yat boldy maña ynjalyk, Kmmiş meni halas etjek bu dertden?! Yska dusen yasamayar dync alyp, Bu omur has gysga duslap giderden. Soygi meniñ gozum-basym aylady, Aylandym tersine carhy-pelegin. Ozum dal,bu yoly ykbal saylady, Yskyna dusurip nazik melegiñ. Melegim bagysla! Butin barlygy, Unu dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi Dünyasi
lalejan (Düýn, 20:34) okaldy (10)

Men bir günäli gulyñ /ýene on iki setir/


Men Bir Günäli Gulyñ Men bir günäli gulyñ Müñ-bir gowgany gören A:şygy bolyp pulyñ Dünýä aldanyp ýören Men bir sergezdan gulyñ Ne pir gördim ne eren Öñiñde afuw isläp Gedaý kimin el seren Men saña aşyk gulyñ Yşgyña tagzym ALLAH Umyt bereniñ üçin Şükür El-hamdu-lilläh Söýün işan 20.11.2018.ýyl dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
HASBINALLAH (Düýn, 21:50) okaldy (17)

Çuñ oýa batyran mazar ýazgysy


"забыть нельзя, вернуть невозможно" Zyýarat niýeti bilen Mollatöre Ahunyñ guburyna barypdym. Allaha şükür saglyk bilen zyýarat etmek nesip etdi. Soñrasy mazarlygyñ içi bilen biraz ýörämden soñ öñirägimde ýodanyñ çep tarapynda bir mazaryñ başynda mazar daşy dikilipdir. Ol mazar daş ullakandy we ýüzi dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
HASBINALLAH (Düýn, 22:13) okaldy (34)

ALLA HEM ŞAHYR


ALLA HEM ŞAHYR — Maňa bir gowja ýer tapsana, Alla! — Şahyr, şahyr, gowja bir ýerim-ä ba. — Ber maňa şo ýeri, waspyň ýeti:rin! — Wah, o ýerde meniň özüm otyryn! — Men seniň ornuňy näme edeýin, Maňa-da bir orun tapylar ahyr. — Bardy... Ony saňa bagş etdim, şahyr, Galan orny wagtlaýyndyr pelegiň!.. dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Pegas (Düýn, 20:26) okaldy (14)

Ýene taryhdan (täsinlikler)


[b]Ýer ýüzündäki ilatly punktlaryñ iñ gysga atlysy Fransiýanyñ ýeke harpdan ybarat " U " shäherjigidir. 84 harpdan ybarat iñ uzyn atly ilatly punkt Täze Zelandiýada ýerleshýär: " Älemiñ beýik hemrasy Tanäniñ söýgülisiniñ ýanynda galmasy üçin tüýdükde gamgyn heñleri çalan baýry ". Geçen asyryñ ahyr dowamy…
Taryh bölümi | Dünýä taryhy
Oraz (Düýn, 21:41) okaldy (21)

MENIŇ SÖÝGIM


MENIŇ SÖÝGIM "Ýüzbe-ýüz janyna kast etse gandar, Onuň keşbi meýdiň gözünde galýar..." (Dini taglymatdan) Serediň möwç urup gelen bahara, Ol türkmeniň ýöne-möne ýazy däl. Kesir gyza yrylmaga bahana, Ýazyň gözelligi çydar ýaly däl. Şol ýazy kalbyma sygdyryp bilmän, Men goşgy-gazaldan karar dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Pegas (Düýn, 20:30) okaldy (20)

Rahatlygyñ 5 şerti(pishalogiya)


Rahatlyk Pikirlenyån,ynanyan we ynam bilen garaşyan hemme zadynyz bolyar.Hakyky rahatlyk durmuşyñ tūkeniksizligini duymakdyr. Rahatlygyñ 5 serti: 1.ALLAH SÖYGISI ŞERTE BAGLY DÄLDIR. 2.ÖZ-ÖŪMIZE GOYAN SERTLERIMIZI DŪYP GÖTER ÖÑIMIZDEN AÝRMALDYDYRYS. 3.HER ADAM SOÑSYZLYGY ÖZ SÖZLERI BN BIRLEŞDIRÝÅR dowamy…
Gürrüňdeşlik | Agzalar bilen sohbetdeslik
Mira (Düýn, 16:54) okaldy (27)

Dostlam gelip, syrdy ýaşym ýüzümden.


Berdimyrat Bäşimow / DOSTLUK Çöllerde azaşyp ykbal kerwenim, Umytlarym syrgyn çägä gömüldi. Köşeşdirip kemsidilen duýgulam, Kerwenbaşym bolup, dostlam göründi. Örtenen kalbymyň yzasy artyp, Bagtym ýüz döndürip, yza süründi, Ýekelik tanapyn diş bilen kertip, Penakärim bolup, dostlam göründi. Serge dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Elif (Düýn, 19:38) okaldy (16)

Kûÿûmden çykmaÿan ussat.


Beýik hudožnik Yzzat Gylyjow wagtal-wagtal döredijilik adamlaryny öz kabinetine üýşürip, çaý içişlik guraýan ekeni. Şonda Sahy Jepbar “Ak ýüzli Maralymy” aýdyp başlapdyr weli, Nury ylgap baryp pianino çalyp, bagşyny yzarlapdyr. Dutar, pianino we bagşynyň sesi şeýle bir sazlaşypdyr, şeýle bir şirin dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Elif (Düýn, 20:56) okaldy (16)

Bagtyňa şärik däl, dostuň bolanma...


Aśyr Hanow / Dostluk we söýgi. Ýadymda
Şol gün gara saçlaryňy penjeläp Gözleriňe gan öýdürip,ýürekden Ýakyp giden ilki söýgiň barada Gürrüň beripdiň Gahar jemlenipdi göreçleriňe Ýigrençden dodagyň titredi durdy Bilseň,şol gün duýgularym gorjalap Ýüregmiň burçuny pytradyberdi Söýmek hakda dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Elif (Düýn, 18:58) okaldy (12)

Bilеr bolsаň, mеn sаňа puluň üçin öýlеndim


Deýl Karnegi / SÖÝ WЕ ILЕ-DЕ ÝAŞАMАGА MАÝ BЕR . Dizrаeli: «Ömrümdе köp ýalňyşlyk etmеgim mümkindir, ýönе hiç hаçаn söýşüp öýlеnmеn» diýipdir. Ol şеýlе-dе edipdir: otuz bäş ýaşynа çеnli sаllаh gеzýär, soňrа özündеn on bäş ýaş uly, elli gyşyň gаry sаçynа аk sеpеn dul аýalа söz аýdýar; Bu ýеrdе söýg dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Elif (Düýn, 20:13) okaldy (42)

Özūñe ynan!(PISHALOGIYA)


Utangaclygyñy yeñmek: Hemmåñ ūnsi bir kişide jemlense o kişi rahatlygyny yitiryār.Guycli ūns garsydasyn ūnsini we towekgelciligini,yitirip aljyramagyna sebap bolyar.Gorkyny goýup rahat we bir durkyny saklamalydyr. Ynam we tutanyerlilik(kejirlik): Ynam durmuş hakyndaky ynam duygysydyr.Kejirlik bolsa dowamy…
Gürrüňdeşlik | Agzalar bilen sohbetdeslik
Mira (Düýn, 15:57) okaldy (22)

Goja taryhyñ gatyndan


[b]Shwesiýaly zenan Karolin Karlsson adamzadyñ taryhynda iñ uzak letargik uka gidip, 32 ýyl 99 günläp özüni bilmän ýatypdyr. Shondan soñam ol ýene 42 ýyl ýashapdy. Dünýäde iñ gdymy uniwersitet Marokkanyñ Fez shäherindedir. 859-njy ýylda düýbi tutulan bu ylymlar köshgünde häzirem okuw dowam edýär. dowamy…
Taryh bölümi | Dünýä taryhy
Oraz (Düýn, 21:49) okaldy (19)

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Erkin mowzuklar (4)
Erkin mowzuklar (5)
Erkin mowzuklar (6)
Erkin mowzuklar (7)
Erkin mowzuklar (8)
Erkin mowzuklar (9)
Erkin mowzuklar (10)
Erkin mowzuklar (11)
Erkin mowzuklar (12)
Degişmeler älemi (1)
Degişmeler älemi (2)
Tanyşlyk
Gutlaglar
Agzalar bilen sohbetdeslik (1)
Agzalar bilen sohbetdeslik (2)
Dunya tazelikleri
Saýt hakynda
Saýt täzelikleri
Ýerli täzelikler
Kitaphana
Goşgular dunyasi (1)
Goşgular dunyasi (2)
Goşgular dunyasi (3)
Goşgular dunyasi (4)
Goşgular dunyasi (5)
Goşgular dunyasi (6)
Goşgular dunyasi (7)
Goşgular dunyasi (8)
Goşgular dunyasi (9)
Goşgular dunyasi (10)
Goşgular dunyasi (11)
Goşgular dunyasi (12)
Goşgular dunyasi (13)
Goşgular dunyasi (14)
Goşgular dunyasi (15)
Sport älemi
Saglyk
Aşhana syrlary
Biznes we telekeçilik
Türkmen kinosy
Dünya kinosy
Türkmen aydym sungaty
Dunya aydym sungaty
Programmirleme dilleri
Saýt doretmekde komek
Internetde pul işle
Pully hyzmat we teklipler
Söwda-Satyk
Kompýuter(Hardware)
Kompýuter(software)
Taze tehnologiyalar
Awto älem
Talyp we mugallymlar
Daşary ýurt dilleri
Takyk we tebigy ylymlar
Umumy sapaklar
Ussahana
Telefon görnüşleri
Mobil operatorlar
Söýgi Dünyasi (1)
Söýgi Dünyasi (2)
Hekaýalar (1)
Hekaýalar (2)
Hekaýalar (3)
Gyzykly wakalar (1)
Gyzykly wakalar (2)
Şahyrlar biografiýasy
Kömek gerek
Rowaýatlar
Syýahat
Moda ( Gelin gyzlar ucin)
Moda (Erkekler ucin )
Durmyşda bolan wakalar
Mistiki hekaýalar
Oýlanmalar ummany
Dünýä taryhy
Türkmenistanyň taryhy

Library Map
tesst

wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
© Mod by Aly Ilamanow
Admin Akapella
Statok.net