Içeri gir Agza bol
Hormatly yurekdesh.ru agzalary, saýt üstinlikli dikeldildi. Öňki login parollaryňyzy ulanyp girip bilersiňiz
By Aly Ilamanow


Ýüklemeler (2)

Kimler saýtda (
25 / 76)

Agzalar (1066 / +2)

Pikirler (32586 / +310)

Saýt dükany
7 (+1)

Suratlar (33 / 357 / 
+2)

Online_Dükan (4)

Forum (1713 / 10476)
]

Bloglar (71/
+1)
Soňky suratlar
» VIP Mowzuklar
Mowzuklar | Düzgünnama

Üşeýän,dowzaham ýylatmajak deý.


Ýüzüp ýörün ,duýgylaryñ deñzinde, Üşeýän, dowzaham ýylatmajak deý. Ýalñyz galdym,bu durmuşyñ çetinde, Umytlarym üzme,sen dolanyp gel. Ýöne bilýän,sen gelerden alysda, Özgäñ gujagyny mekan eýlediñ. Ykbal,herimizi bir ýana taşlap, Weýran boldy kalbym görä,neýlediñ. Aglaýaryn seni küýsäp,gizlenip, dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Gumlygelin (Bu gün, 19:38)

Unudylmaýan söýgi


Adaty aladaly säheriñ bir güni. Sagat 8-de, 80 ýaş töweregi garry goja uly barmagyndaky tikilen tikini sökdürmäge lukmanyñ ýanyna gelipdir. Onuñ gaty gyssanýandygy görünip duranmyş. Ol sagat 9-da örän bir möhüm işiniñ bardygyny sandyraýan sesi bilen düşündiripdir. Lukmanyñ ýanyndaky şepagat u dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi Dünyasi
Enka (Bu gün, 19:26)

Ýürekdesh agşamy


"SAÝTY NÄDIP GYZYKLY ETMELI, KIMDE NÄLI TEKLIP BAR" dowamy…
Gürrüňdeşlik | Agzalar bilen sohbetdeslik
MAHRIBAN (Bu gün, 19:10)

Günä özümizde bolsa hem, özümizden görmezlik ýoñ bolupdyr


Gadym döwürlerde bir jadyly guýy bolanmyş. Adamlar gelip guýa bedrelerini oklasalar, ondan suwa derek olaryñ isleýän zatlary çykýarmyşyn. Ilkibaşda adamlar guýudan mähir-mylakatly, söýgini, ýaşlygy, ynsaby çekip alypdyrlar. Ozal adamlarda näme bar bolsa, ol şondan soñ ýene-de has köpelipdir. Soñra d dowamy…
Edebiýat | Hekaýalar
Enka (Bu gün, 18:31)

Bilim name?


Ir dowurlerde uc sany atly colun ici bn gidip baryan eken olar guran deryanyn hanasyna yetenlerinde asmandan "saklanyn" Diyen ses eshdilipdir.Atlylar derrew ayak cekipdirler.Sonra ses olara:"Atynyzdan dushun yerden bir gysym dash alynda yolunyzy dowam etdirin ertir ir bn gun doganda siz begenersiniz dowamy…
Edebiýat | Rowaýatlar
Sahyr yigit (Bu gün, 19:38)

Aratapawut


Diriniñ òliden bir tapawudy Diri heniz bu dünýâde ýaşaýar Bilinmeýân bolsa señ ýaşaýanyñ Seniñ ölülereden nâme parhyñ bar? Adamyñ haýwandan bir tapawudy Adamda ullakan beýni ýerleşýâr Eger şol beýniñ hem içi boş bolsa Seniñ haýwanlardan nâme parhyñ bar? Akyllyñ akmakdan bir tapawudy Akylly dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Gercheknazar (Bu gün, 17:34)

In iri gami helakçiliklerinden aman galan


Wayolett Jessop Çagalygynda Wayolett agyr kesel bilen keselleyar, doktorlar ona gowy seretmeselerde sagalyp gityar. 23 yaşynda transatlantik reyslerini geçiryan kompaniya - White Star Line styuardessa bolup işe giryar. Uly "Olimpik" gamisinin bortunda işleyar. 1911-nji yylda gaminin başga bir gami b dowamy…
Edebiýat | Gyzykly wakalar
#Killer (Bu gün, 16:14)

Giderin diýme


"Giderin!"-diýme Sen! Aýtman gitseň- "Güýçli!"-diýjek. Gideniňden soň jaň etseň- "Öçmi?!"-diýjek. "Giderin"-diýmegiň, Gal diýmegime - "Hokgaňmy?" diýjek. Bir gezek gitmegiň üçin- On gezek "Giderin" "Hökmanmy?" diýjek. Aslynda şol sözüň boluşy bir geň, Geň sözi ulanýan iki esse geňdir. Belki-de sen dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Akmyradowna (Bu gün, 17:40)

Daşda sen


DAŞDA SEN Ýañy bir güýz düşen çagy, Howlukdyñ-da goýduñ gyşda. Ýüzüm sowuk, kalpda agy, Sen ýene-de menden daşda. Müñ ters hyýal höküm sürýär, Öñ terslikden çatlan başda. Göz geljegmi gara görýär, Sen ýene-de menden daşda. Tersleşipdik öñlerem kän, Ýaraşarys indem paşsa. Ownuk aýralygam nep däl, dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Daniel (Bu gün, 17:36)

AR GYLYJY (HEKAÝA)


Yeri yasuly! Bu yasdan son beyle yowuz is etmage has dogrysy beyle ganhor bolmagyna name sebap boldy! Sulcin bu soragyna sorag edilyanin stolynyn bir burcunda oturan , yasy yetmise yeten, sacy , sakgaly agaran garryja yasuly yeke sozde jogap berdi: -Namahremlik! -Siz namahremlik diyip arkayyn joga dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
ONLINE2 (Bu gün, 17:01)

Goşgular çemeni


Kalbym aýaz gijelerde üşese, Beren,berýän duýgylaryňy ýapynýar. Käteler bolşuňdan nägile bolsam, Ýene-de söýmäge delil tapylýar. Pyşyrdylaň jana ýakym eçilýär, Bogun-bogun sökýär näzli garaýşyň. Huşumda synlamak nesip etmedik Iňrige boýalan saçyň daraýşyň Gijeler rahatlyk berenok maňa. Görejiňden dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Akmyradowna (Bu gün, 17:09)

Akyly ,,iýýän"zatlar.


Lukman Hekimden adam garranda akyl-huşyny gidirmezlik,akyl-huşy ýaş wagtyndaky ýaly saklamak üçin näme etmelidigini sorapdyrlar.Ol şeýle jogap beripdir: -Akyly iýýän dört sany zat ber:manysyz gep,köp ýatmak,artykmaç iýmek hem-de şerap içmek.Kim şu zatlardan özini saklasa,akyl-huşy jöwher keser. dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
#kapriizka (Bu gün, 16:52)

Gözel gyz hem şahyr.


Söýgi hakdaky gazallary döretmegiň usady bolan şahyr ýolda bir gözel gyza duşypdyr.Gyz onuň gözüne kämilligiň nusgasy bolup görnüpdir.Şahyr haýal etmän onuň ýanyna baryp,ilkinji garaýşyndan aşyk bolandygyny aýdypdyr: -Eý,gözel gyz,adamlar meniň söýgä bäş barmagym ýaly beletdigimi aýdýarlar.Setirler dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
#kapriizka (Bu gün, 16:59)

Gonamçylykdaky içgepletme. ..


Eneden doglamda başlanan hasap, Barýar bu panydan baka ýol ýasap. Wagt sen howlugma,aýak çek bir dem, Nirä ylgap barýaň,öňe alňasap. Aýak çek,durmuşdan ganasym gelýär, Baharlarda joşup,derýa deý mesäp. Wagt-wagt yza dönesim gelýär, Geçmişe ýaşlygmy,dostlarmy küýsäp. Arman,sen diňlemän barýarsyň eň dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Azat 33 ashyk (Bu gün, 19:15)

Peydaly datly nygmatlar


Beyi Turkmen topragynda beyilerin "alma beyi""armyt beyi""yerli dag beyisi""shirin beyi" yaly gornushleri bar.Dashy gatansydygyna garamazdan ellerin ayasyna mahmal mylayymlygyny berip duran beyiler gaynadylanda ondan tagamyna tay tapylmaz bal emele gelyar. Injir Injir in ey gorulyan agaclaryn birid dowamy…
Jemgyýet we Ynsan | Aşhana syrlary
Sahyr yigit (Bu gün, 14:24)

Süýji sözlerimi ýitirdim, nätmeli?


<<Dogry ýola düşmek üçin azaşmak gorkuly däldir. >> Gaýgysyz Atabaý filminden... Adamlaryň özara gatnaşygyndaky hiliň pes bolmagy ýygy görülýän hadysadyr. Elbetde bu ýagdaýyň adamlaryň nähili ösdürilip ýetişdirilişi bilen baglydygyny inkär edip bolmaz. Dünýäniň her tarapynda adamlaryň arasyndaky a dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Sara (Düýn, 23:32)

Men,obamyñ ogly


Men türkmen perzendi, Oguz han nesli. Agam bar Görogly, Baýram han deýin. Gaty ir uçradym Watan yşkyna, Çagalykda ylgap Sumbaryñ boýun. Gaty ir düşündim käbir zatlara, Daglañ arasyna sygmady göwnüm. Ýõne käte kõp iş bitirdim diýip, Ýalan dostlañ arasynda öwündim. Ynha, indi pikir berip ot dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Şahuser. (Düýn, 02:33)

Gül we tiken


Ýetginjek ýigit howlysyna gül ekmegi ýüregine düwipdi.Güli ekdi we her gün yhlas bilen suwarmaga başlady.Güllerini her säher synlaýardy.Bir günem ol ýakyn wagytda açyljak bolup otyran bir güliň baldagyndaky tikenleri gördi.,,Şeýle köp dikenleri bolan ösümlikde neneňsi ajaýyp bägül açylyp biler?"diýi dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
#kapriizka (19.01.2018 / 23:21)

Aristotel


(b. e. öň 384—322) Gadymy grek akyldary we alymy. Aristotel Stagirde doglupdyr. Afinyda Platonyň akademiýasynda 20 ýyl okandan soň şol ýerde öz mekdebini – Likeýi esaslandyrypdyr. Onuň garaýyşlary “Metafizika”, “Fizika”, “Organon”, “Syýasat”, “Etika” diýen eserlerinde beýan edilipdir. Aristoteliň fi dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
#kapriizka (19.01.2018 / 18:21)

Gurbannazar Ezizowyň “Tabyt” hekaýasy


Meniň atam bardy, atamyňam tabydy. Onuň haçan, nähili sebäplere görä tabyt ýasadanyny bilemok, ýöne men atamyň tabydynyň bardygyny bilýärdim. Tut agajyndan ýasalan şol berdaşly tabyt biziň ýerzeminimizde saklanýardy. Gijeler beýlede dursun, hatda gündiziň günortanlary hem ýerzemine girmek miýesser g dowamy…
Umumy bölüm | Kitaphana
#kapriizka (19.01.2018 / 23:10)

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Erkin mowzuklar (4)
Degişmeler älemi
Tanyşlyk
Gutlaglar
Agzalar bilen sohbetdeslik
Dunya tazelikleri
Saýt hakynda
Saýt täzelikleri
Ýerli täzelikler
Kitaphana
Goşgular dunyasi (1)
Goşgular dunyasi (2)
Goşgular dunyasi (3)
Goşgular dunyasi (4)
Sport älemi
Saglyk
Aşhana syrlary
Biznes we telekeçilik
Türkmen kinosy
Dünya kinosy
Türkmen aydym sungaty
Dunya aydym sungaty
Programmirleme dilleri
Internetde pul işle
Pully hyzmat we teklipler
Taze tehnologiyalar
Awto älem
Talyp we mugallymlar
Daşary ýurt dilleri
Takyk we tebigy ylymlar
Umumy sapaklar
Ussahana
Mobil operatorlar
Söýgi Dünyasi
Hekaýalar
Gyzykly wakalar
Şahyrlar biografiýasy
Kömek gerek
Rowaýatlar
Syýahat

Library Map
tesst

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt